[luni, 3 august] Dumnezeu, Dătătorul tuturor darurilor bune

Conform cu 1 Corinteni 12:11,18; Efeseni 4:7,8 și Iacov 1:17, Dumnezeu este sursa tuturor darurilor și „orice dar desăvârșit” vine de la El. Putem fi siguri că El ne va da exact darurile Duhului Sfânt care ni se potrivesc cel mai bine și va folosi cel mai bine aptitudinile noastre pentru cauza Lui și gloria Numelui Său.

 

2. Cui îi dă Dumnezeu daruri spirituale?

 

Marcu 13:34

„Se va întâmpla ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze”.

 

1 Corinteni 12:11

„Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte”.

 

Biblia arată că Dumnezeu are o misiune specială pentru fiecare dintre noi în răspândirea Evangheliei. În parabola despre omul care a plecat într-o altă țară și și-a lăsat casa pe mâna slujitorilor săi, cerându-le să aibă grija de ea, stăpânul casei le-a dat slujitorilor săi diferite sarcini (Marcu 13:34). Fiecare om are o lucrare anume de făcut, iar Dumnezeu le dă tuturor daruri spirituale ca să aducă la îndeplinire lucrarea sau misiunea la care sunt chemați. Când ne predăm viața lui Hristos și, prin botez, devenim membri ai trupului Său, Duhul Sfânt ne dă daruri pentru ca noi să putem sluji biserica și să dăm mărturie lumii.

 

În 1903, Ellen G. White i-a scris unui frate, încurajându-l să-și folosească darurile primite de la Domnul în vederea slujirii. „Cu toții suntem membri ai familiei lui Dumnezeu și tuturor ne-au fost încredințate, într-o măsură mai mare sau mai mică, talente de la Dumnezeu, pentru folosirea cărora suntem răspunzători. Indiferent dacă talentul nostru este mare sau mic, noi trebuie să-l folosim în slujba lui Dumnezeu și trebuie să recunoaștem dreptul fiecăruia de a-și folosi darurile care i-au fost încredințate. Niciodată nu ar trebui să disprețuim nici cel
mai mic capital fizic, intelectual sau spiritual.” – Scrisoarea 260, 2 decembrie

 

3. Ce ne spune Biblia despre făgăduința Duhului Sfânt și botez?

 

Faptele 10:36-38

„36 El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. 37 Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan; 38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El”.

 

Matei 3:16-17

„16 De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea””.

 

Faptele 2:38-42

„38 „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi, veţi primi darul Sfântului Duh. 39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” 40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos”. 41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi, şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. 42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni”.

 

După cum Domnul Isus a fost uns de Duhul Sfânt la botez ca să fie pregătit și înzestrat pentru lucrarea Lui în lume, la fel fiecăruia dintre noi i-a fost făgăduit Duhul Sfânt la botez. Dumnezeu dorește ca noi să avem asigurarea că El a împlinit Cuvântul Său și ne-a împărțit daruri spirituale pentru binecuvântarea bisericii Sale și a lumii.