Probabil că ai observat din pasajul biblic faptul că sistemul de jertfe era unul care făcea destul deranj şi mizerie – animalele erau omorâte, se vărsa sânge şi apoi se şi stropea. De ce crezi că a instituit Dumnezeu un sistem atât de brutal pentru a-i curăţa pe oameni de păcat?
Dacă ai avea un animal de casă şi, prin ceva ce tu ai făcut, acesta ar trebui să moară, cum te-ai simţi?
Imaginează-ţi că Isus este acel animal care a murit din cauză că tu ai făcut ceva rău. Acum cum te simţi?
Citeşte Isaia 53:6. Isus a murit pentru păcatele noastre şi, de fiecare dată când păcătuim, sângele Său ne acoperă. Exact asta face El acum în cer.

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.

 

Caz în studiu

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 2 ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 3 Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus. 4 Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege. 5 Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte”. 6 Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune. (Evrei 8:1-6)

Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12 şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 13 Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţesc şi le aduc curăţirea trupului, 14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu! 15 Şi tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită. (Evrei 9:11-15)

De aceea, şi întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge. 19 Şi, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lână stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul 20 şi a zis: „Acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi”. 21 De asemenea, a stropit cu sânge cortul şi toate vasele pentru slujbă. 22 Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. 23 Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca înseşi lucrurile cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea. 24 Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. 25 Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui, (Evrei 9:18-25)

 

Fișă de studiu

Marchează în pasajele biblice elementele care sunt noi pentru tine. Când te gândeşti la Isus, ţi-L imaginezi ca Mare-Preot, împodobit cu toate veşmintele preoţeşti? De ce da sau de ce nu?

Marchează acele versete în care este exprimată dragostea lui Isus. Autorul Epistolei către evrei încearcă să facă în capitolele 8 şi 9 o legătură între serviciul de la sanctuarul lui Moise şi al israeliţilor şi sanctuarul din cer. Sesizezi legătura? Subliniază versetele în care îl surprinzi pe autor comparându-le. Conform Scripturii, de ce este important sângele pentru salvarea noastră?

Ce înseamnă să fii eliberat de păcat?

Precizează două lecţii învăţate din pasajul biblic al acestui studiu.
Lecţia 1: _______________________________________
Lecţia 2: _______________________________________


Părerea mea