Citeşte pasajul de la secţiunea Caz în studiu şi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu. Ce teme par să iasă în evidenţă? Fragmentul biblic de faţă constituie un bun prilej de a privi direct în viaţa reală a bisericii primare – cu obstacole şi dificultăţi care trebuiau rezolvate în timp ce misiunea lui Hristos trebuia continuată. În ce măsură conflictele şi discuţiile din biserica Noului Testament sunt similare cu cele ce pot fi des auzite în lumea modernă? Sunt universale aceste probleme, constituind ceea ce se cheamă „problema umană”? Cum şi-au rezolvat cei din primul secol neînţelegerile? Ce avem noi de învăţat de la acel consiliu de credincioşi, ce ne-ar putea ajuta să ne concentrăm mai mult pe lucrarea pentru care suntem chemaţi? Tu ce simţi că încearcă Dumnezeu să te înveţe prin acest studiu?

Caz în studiu

1 Câţiva oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi”. 2 Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite, şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 3 După ce au fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5 Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise. 6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. 7 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis:

„Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. 8 Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. 9 N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă. 10 Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? 11 Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 12 Toată adunarea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.
13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele. 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16 ‘După aceea, Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou, 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’. (Fapte 15:1-17)

 

Fișă de studiu

  1. Citeşte pasajul biblic şi subliniază ceea ce crezi tu că reprezintă elementele-cheie pentru înţelegerea lui.
  2. Încercuieşte persoanele şi grupurile de persoane menţio- nate în acest episod biblic.
  3. Descrie dinamica religioasă şi socială care crezi că exista în această perioadă a bisericii Noului Testament.
  4. Cine sunt aceşti „unii” care cereau ca neevreii să fie circumcişi? Care consideri că era principala lor preocupare religioasă?
  5. De ce s-au dus Pavel şi Barnaba la Ierusalim şi de ce crezi că au traversat un teritoriu locuit de neevrei în drumul lor spre sfatul apostolilor?
  6. Care este „jugul” la care face referire Pavel în versetul 10?
  7. După ce Petru se adresează conducătorilor bisericii creştine, Pavel şi Barnaba relatează despre credincioşii neevrei pe care i-au întâlnit în călătoriile lor. Ce impact crezi că au avut aceste relatări asupra adunării? Cât de importante sunt aceste relatări pentru deciziile pe care le luăm?
  8. Ce crezi că încearcă Dumnezeu să ne transmită prin intermediul acestui episod biblic?

Părerea mea