Obiective

La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să descopere că viaţa şi moartea Domnului Hristos sunt fundamentale pentru împlinirea scopului final al lui Dumnezeu de a aduce armonie şi unitate în univers.

La nivelul sentimentelor: Să nutrească acele atitudini care menţin unitatea credincioşilor în Hristos.

La nivel practic: Să rămână conectaţi cu Hristos pentru a beneficia de toate binecuvântările oferite de El.

SCHIŢA STUDIULUI

I. Cunoştinţe: Împlinirea scopului lui Dumnezeu

A. Ce scop are Dumnezeu pentru universul pe care l-a creat?

B. Ce a făcut Hristos pentru noi prin moartea Sa? Enumeră cât mai multe lucruri.

C. De regulă, când discutăm despre lucrarea lui Hristos pentru noi, ne limităm la subiectul mântuirii. Ce a făcut El pentru relaţiile şi pentru unitatea dintre noi?

II. Sentimente: Smerenie şi supunere

A. Ce atitudini consideră Pavel că sunt necesare pentru menţinerea unităţii pentru care Hristos a sacrificat atât de mult?

B. Cum le putem cultiva, astfel încât ele să devină modul nostru normal de a reacţiona?

C. Ce înseamnă în mod practic să ne supunem unii altora?

III. Practic: Conectaţi cu Hristos

A. De ce avantaje ne bucurăm atunci când rămânem conectaţi cu Hristos?

B. Cum putem rămâne conectaţi cu El în fiecare zi?

Rezumat: Dumnezeu ne-a oferit toate binecuvântările spirituale prin Hristos. El ne-a adoptat ca fii ai Săi, ne-a iertat, ne-a răscumpărat şi a refăcut relaţiile dintre noi. Dacă rămânem conectaţi cu El, ne vom schimba atitudinile şi faptele de aşa fel încât să promovăm unitatea dintre noi.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

1. MOTIVARE
Pasajul central: Efeseni 2:19-22

 

Ideea de bază: Pentru a fi uniţi ca biserică, aşa cum aşteaptă Dumnezeu de la noi, trebuie să rămânem permanent conectaţi cu Hristos, Sursa unităţii.

Discuţie introductivă. Menţinerea unităţii bisericii pare o problemă complicată pentru multe biserici. De ce? Cum ne ajută faptul că Hristos este cheia unităţii dintre noi să rezolvăm problemele din biserica locală?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI

Comentariu biblic

Discuţiile despre dezbinare gravitează în general în jurul doctrinelor sau adevărului. Creştinii afirmă că, dacă am ajunge la acord asupra unei învăţături, n-ar mai exista discordie între noi. Sigur că unitatea doctrinară îşi are rolul ei în unitatea bisericii, însă nu ea este cheia. Cheia este Isus Hristos.

I. Sursa unităţii
(Revezi împreună cu grupa Efeseni 1:3-14.)

Nu putem discuta despre unitatea bisericii fără să recunoaştem că Isus Hristos generează unitatea în primul rând prin moartea şi învierea Sa. Evenimentele acestea constituie motivaţia cuvântului de laudă adus lui Dumnezeu în deschiderea Epistolei către efeseni. Urmând modelul de laudă tipic iudaic, pasajul punctează în mod repetat ideea că tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi a făcut „în Hristos”. Printre multele binecuvântări de care se pot bucura credincioşii „în El” sunt: alegerea noastră mai dinainte, desemnarea noastră mai dinainte, înfierea, harul, răscumpărarea, iertarea şi pecetluirea care ne garantează moştenirea. Nicio binecuvântare spirituală nu ne-a fost oprită (Efeseni 1:3). Observă însă că tema relaţiei şi unităţii apare iniţial în substratul pasajului pentru ca să fie adusă apoi în prim-plan în versetul 10. Noi am fost aleşi ca să fim sfinţi şi fără prihană. Dumnezeu a vrut să fim ca El şi să avem părtăşie cu El. Ne-a adus din nou în legătură cu El prin înfiere şi unii cu alţii, prin răscumpărare şi iertarea păcatelor. Pavel prezintă efectul cumulat al acestor binecuvântări în Efeseni 1:9,10: unirea în Hristos a tuturor lucrurilor din cer cu cele de pe pământ.

Rolul lui Hristos în păstrarea unității este prezentat în continuare în Efeseni 2:11-22, unde se afirmă că El a înlăturat barierele, ca toţi să poată avea acces egal la Dumnezeu. Pasajul face referire la zidul de despărţire din templul iudaic care le interzicea străinilor accesul în templul propriu-zis, şi deci înaintea lui Dumnezeu. La figurat, Hristos a dărâmat zidul acesta pentru ca şi iudeii, şi cei din alte popoare să fie împăcaţi cu Dumnezeu. Însă împăcarea nu a avut loc doar între iudei şi neamuri. În concepţia lui Pavel, Hristos a înlăturat toate barierele – rasiale, etnice, de clasă. Toţi oamenii au de acum acces egal la Dumnezeu şi la marea Sa mântuire.

De discutat: Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în Hristos? Ce relevanţă au pentru viaţa de aici binecuvântările „în locurile cereşti”? Ce indicii ne oferă Pavel în Efeseni 1 pentru a înţelege de ce şi cu ce scop ne binecuvântează Dumnezeu? Ce legătură are acest scop cu unitatea?

II. Conectaţi permanent la sursă
(Revezi împreună cu grupa Efeseni 4:1-6.)

Ca urmare a lucrării înfăptuite de Dumnezeu prin Hristos, noi formăm un singur trup, în noi locuieşte un singur Duh şi am fost chemaţi la o singură speranţă. Avem un singur Domn şi o singură credinţă despre care am dat mărturie printr-un singur botez (Efeseni 4:4,5). Întrucât Dumnezeu a sacrificat atât de mult pentru a uni toate lucrurile în Unul singur, creştinii sunt chemaţi să trăiască în aşa fel, încât să păstreze unitatea aceasta. Capitolele 4–6 din Efeseni prezintă atitudinile şi acţiunile care contribuie la menţinerea unităţii. Printre atitudinile principale se numără: smerenia, blândeţea, îndelunga răbdare (Efeseni 4:2), sinceritatea (vers. 25), dragostea, supunerea (Efeseni 5:1,22,23) şi ascultarea (Efeseni 6).
Cu toate acestea, noi nu putem fi uniţi dacă nu suntem conectaţi cu Hristos. Pavel face aluzie la acest adevăr în Efeseni când vorbeşte despre toate binecuvântările pe care le avem „în El” (Efeseni 1:4,7,9,10,13). Ioan este mai explicit, ilustrând necesitatea aceasta prin imaginea viţei (Ioan 15:1-17). Mlădiţa are viaţă şi aduce rod doar dacă rămâne în viţă, „conectată” la sursa de viaţă. Când ne punem credinţa în Hristos şi ne botezăm în moartea şi învierea Sa, ne conectăm la Sursa de viaţă, putere şi unitate. Însă actul botezului nu ne garantează că vom rămâne şi mai departe „conectaţi” la Sursă. Trebuie să păstrăm permanent legătura cu Hristos pentru a avea ca rod acele atitudini care ne fac capabili să ne iubim şi să ne supunem unii altora. Rămânerea în Hristos constituie deci fundamentul unităţii dintre noi. Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât mai strânse vor fi relaţiile dintre noi.

De discutat: Ce înseamnă să rămânem „în Hristos”? Cum putem rămâne în Hristos pentru a aduce roade şi pentru a ne schimba după voia Domnului?

3. APLICAŢIA

Domnul Hristos este Sursa unităţii bisericii, dar fiecare membru este chemat să menţină această unitate. Ajută-i pe participanţi să înţeleagă că au nevoie să rămână conectaţi la Sursa vieţii şi a unităţii pentru a împlini voia lui Dumnezeu pentru biserică.

Întrebări

1. De ce sunt enumerate la începutul Epistolei către efeseni acele binecuvântări care au legătură cu unitatea tuturor lucrurilor create de Dumnezeu?

2. Dacă Hristos este cheia unităţii şi dacă unitatea creştinilor depinde de El, ce rol are atunci fiecare credincios în unitatea bisericii?

3. Discutaţi următorul citat din Ellen G. White:
„Chiar dacă pe dinafară s-ar părea că altoiul este unit cu viţa, se poate să nu aibă o legătură vitală cu ea. În cazul acesta, nu poate să se vadă nici creştere, nici rodire. Tot astfel poate să fie o legătură aparentă cu Hristos, fără o unire adevărată cu El, prin credinţă. Oricine poate să intre în biserică prin mărturisire de credinţă, dar numai caracterul şi purtarea arată dacă este în legătură cu Hristos.” – Viaţa lui Iisus, ed. 2015, pp. 583–584

4. Care dintre atitudinile prezentate în Efeseni crezi că este cea mai importantă pentru menţinerea unităţii şi armoniei în biserică? Ce argumente ai?

4. ACTIVITATE

Ideea că Domnul Hristos este Cel care asigură unitatea și armonia poate părea foarte teoretică. Este important ca grupa să înţeleagă că rolul Său este foarte practic.

SUGESTII

1. Realizaţi o schemă în care să ilustraţi relaţiile dintre ideile prezentate în acest studiu. Nu uitaţi să ilustraţi şi faptul că unitatea noastră ca biserică se întemeiază pe Domnul Hristos.

2. Pregătește pentru fiecare participant câte un cartonaș sau o foaie pe care să fie scris:

a. Prin Domnul Hristos, relația mea cu …………… poate fi mai bună.
Text biblic:

b. Domnul Hristos poate înlătura barierele dintre mine și …………….
Text biblic:

c. Domnul Hristos mă poate ajuta să descopăr scopul pe care Îl are Dumnezeu cu mine în relaţia cu …
Text biblic:

d. Domnul Hristos m-a iertat; de aceea, trebuie să-l/să o iert pe …
Text biblic:

e. Domnul Hristos mi-a oferit har; de aceea, trebuie să …
Text biblic:

Cereți-le participanților să completeze, căutând texte biblice potrivite. Să păstreze bilețelul în Biblie sau în broșura cu studiile biblice și Sabatul următor să împărtășească grupei o experiență concretă.

3. Încheiați cu o rugăciune prin care să cereți ca Domnul să întărească unitatea grupei. (De asemenea, puteți hotărî o zi din săptămână sau o oră anume în fiecare zi în care să vă rugați pentru unitatea grupei, pentru problemele membrilor, pentru primirea Duhului Sfânt.)


Părerea mea