Comentarii pentru instructori (St. 8) – Între voință și neputință

Obiective:

 

La nivelul cunoștinţelor: Membrii grupei să observe că Pavel cheamă la o schimbare: din supuşi ai Legii, păcatului şi morţii să devenim supuşi ai lui Hristos.

 

La nivelul sentimentelor: Să se bucure de realitatea unirii lor prin legământ cu Hristos şi de faptul că Duhul Sfânt va putea lucra neîngrădit în cadrul acestei relaţii.

 

La nivel practic: Să aducă roade pentru Dumnezeu, lucru devenit posibil prin unirea cu Hristos.

 

SCHIŢA STUDIULUI

 

Cunoştinţe: Isus nu te va împărţi cu altcineva

Dacă Legea este sfântă, dreaptă, bună şi duhovnicească, de ce insistă Pavel îndemnându-i pe cititorii lui să-şi clădească noua identitate pe Hristos şi nu pe Lege?

De ce nu putem fi căsătoriţi şi cu Hristos, şi cu Legea? Ce temere are Pavel?

 

Sentimente: Deces şi recăsătorire

Ce înseamnă să „murim” faţă de ceva ca să putem „trăi” pentru altceva (Altcineva)?

De ce este căsătoria o metaforă potrivită pentru unirea cu Hristos?

 

Practic: Slujire într-un duh nou

Care este diferenţa dintre noua slujire, sub conducerea Duhului Sfânt, şi vechea slujire, după codul de legi scris (Romani 7:6)? Legat de întrebarea anterioară, conţinutul acestei slujiri este altul, este acelaşi sau are câte ceva din amândouă?

 

Rezumat: Romani 7 dezvoltă antitezele din Romani 6, dar dă detalii despre modul în care se desfăşoară în viaţa noastră conflictul dintre cele două experienţe: experienţa Lege–păcat–moarte şi experienţa Hristos– Duhul–viaţă.

 

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

 

MOTIVARE

 

Pasajul central: Romani 7:1-14

Ideea de bază: Legea, deşi este bună, nu a putut genera ascultarea şi trăirea aşteptate de la cei din poporul lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, ea a dat impresia că ar agrava problema păcatului. Pavel a confirmat şi a apărat importanţa Legii, dar a înlăturat-o ca sursă principală de identitate şi L-a aşezat în locul ei pe Hristos, noua sursă de identitate a credincioşilor. Urmarea: prezenţa Duhului, o viaţă nouă şi, surprinzător, adevărata ascultare de Lege.

Ca biserică, accentuăm textele în care Pavel apreciază Legea, însă ne este dificil să explicăm textele în care o critică. Observă atent ce spune el despre Lege în Romani 7 şi, în cadrul dezbaterii studiului, permite-i să-şi explice singur afirmaţiile.

 

Discuţie introductivă

Dacă eşti adventist de ziua a şaptea, primeşti probabil din partea creştinilor din alte confesiuni critici numeroase: „Tu trăieşti sub vechiul legământ!”; „Noi suntem mântuiţi prin har, nu prin Lege!”; „Poruncile au fost ţintuite pe cruce”; „Eşti legalist!”; „Pavel spune aşa şi aşa…” etc. Cum să răspundem la aceste critici?

Când ceilalţi ne combat cu textele în care Pavel critică Legea, suntem tentaţi să le arătăm versetele în care Pavel, Ioan, Iacov sau Isus vorbesc laudativ despre Lege. Însă în felul acesta nu facem decât să punem în conflict o serie de texte biblice cu alte texte biblice. Dacă am deschide la textele indicate de ei şi dacă li le-am explica în context, le-am lăsa o impresie mai de durată. Metoda aceasta se dovedeşte deosebit de utilă în explicarea pasajelor din Romani 6 şi 7.

 

De discutat:

În polemicile despre Lege, de ce este mai eficient să rămânem la argumentele aduse de Pavel decât să prezentăm versete din alte cărţi? Astăzi, Romani 7 este un capitol controversat, dar crezi că a fost controversat şi atunci când le-a fost citit credincioşilor din Roma? Adu argumente.

 

APROFUNDAREA STUDIULUI

Romani 7 este o extensie la Romani 6. De aceea, urmăreşte ideile pe care Pavel le reia sau le dezvoltă. De asemenea, consultă şi Romani 8, întrucât multe dintre raţionamentele lui îşi găsesc concluzia acolo, iar concluziile tale trebuie să corespundă cu concluziile lui.

 

Comentariu biblic

 

O înmormântare și o recăsătorire

(Revedeţi în grupă Romani 7:1-4.)

Pavel asociază două metafore, moartea şi căsătoria, pentru a explica tranziţia de la concepţia mântuirii prin fapte la mântuirea prin credinţa în Hristos.

Ce idee vrea să transmită Pavel? Mai întâi de toate, observă cui i se adresează el: „Vorbesc unor oameni care cunosc Legea” (Romani 7:1). Se adresează iudeilor şi/sau prozeliţilor iudei. Identitatea lor etnică şi religioasă este legată total de Lege, lucru care pentru noi, „neamurile” din timpurile moderne, este greu de conceput. Dar acum Dumnezeu a oferit cea mai importantă descoperire despre neprihănirea Sa mântuitoare prin acest Om din Nazaret, neprihănire care, deşi mărturisită de Lege, este dată de Dumnezeu „fără lege” (Romani 3:21).

Iată aici un caz în care un lucru bun devine inamicul lucrului şi mai bun. Realizarea tranziţiei de la păzirea Legii ca fiind definitorie pentru evrei (cu serviciile ei de la templu, cu simbolurile ei, cu semnul legământului – circumcizia etc.) la recunoaşterea lui Isus ca Mesia care a murit şi a înviat sa dovedit dificilă. Dar Pavel ştia că poporul ui Dumnezeu se afla într-o nouă etapă a existenţei sale şi că istoria lui Israel a ajuns la ultimul ei capitol. Dorinţa sa este săi încurajeze pe credincioşii evrei să ţină pasul cu schimbările făcute de Dumnezeu şi anunţate de profeţi.

 

De discutat: Ce aspecte din istoria lui Israel ne sunt utile în înţelegerea argumentelor lui Pavel? În lumina învăţăturilor Domnului Hristos despre Lege, ce fel de viaţă ar trebui să aibă un creştin „căsătorit” cu Hristos?

 

Păcatul se folosește de Lege

(Revedeţi în grupă Romani 7:5-14.)

Un alt motiv, de cele mai multe ori ignorat, pentru care Pavel spune că este necesar să murim „în ce priveşte Legea” (Romani 7:4; în versiunea revizuită a traducerii Cornilescu: „faţă de Lege”) este acela că păcatul se foloseşte de Lege pentru a-şi împlini scopurile. Observă progresul: „Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala”; „patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte”; „păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte”; „porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea”; „păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea” (Romani 5:20; 7:5,8,10,11).

Dar cum este posibil ca Legea, care este bună şi sfântă (Romani 7:12), să ajungă, în aparenţă, complicea păcatului şi a morţii?

Răspunsul îl găsim în postulatul pe care Pavel îl clarifică în cel puţin trei versete:

1) „Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte” (Romani 7:5, sublinierea autorului);

2) „Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului” (Romani 7:14, sublinierea autorului); 3) „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească” (Romani 8:3, sublinierea autorului).

Atunci când firea pământească – fire pământească ce este rivală Legii (Romani 8:7,8) – este adusă faţă în faţă cu Legea, consecinţele sunt păcatul şi moartea şi, în aparenţă, cauza acestora este Legea. Dar concluzia aceasta nu este corectă, iar Pavel subliniază că nu Legea este de vină. „Nicidecum”, declară el, Legea nu este păcat şi un lucru bun nu dă moartea (Romani 7:7,13). Vina o poartă în întregime păcatul; Legea are un rol în relaţia dintre păcat şi moarte, dar nu are nicio vină.

Pavel s-a aşteptat ca relaţiile acestea dintre păcat şi Lege să stârnească mirarea unora. Din acest motiv, în Romani 7 face cea mai puternică apologie a Legii din câte se găsesc în scrierile sale.

 

De discutat: Explică în cuvintele tale relaţia dintre Lege, păcat, moarte, firea pământească, aşa cum apar ele prezentate în Romani 7. De ce este nevoit Pavel să apere Legea atât de energic?

 

APLICAŢIA

Dacă în biserica ta locală sunt mulţi membri legalişti, atunci este nevoie de o înţelegere clară a îndreptăţirii prin credinţa în Hristos. Pe de altă parte, trăind într-o vreme în care cei mai mulţi creştini susţin că Legea nu mai este valabilă, apologia pe care o face Pavel Legii este şi ea importantă.

Caută să-i cunoşti bine pe participanţi şi slujeşte fiecăruia după nevoile lui.

 

Întrebări:

Ce legătură putem face între situaţia prezentată de Pavel la începutul capitolului şi lupta interioară descrisă la finalul capitolului? Ce îi spune Romani 7 unei persoane care se simte dominată de păcat?

 

ACTIVITATE

Scrierile lui Pavel nu sunt întotdeauna uşor de înţeles. Ne ajută totuşi faptul că îi place să exprime o idee în mai multe moduri. Dacă nu înţelegem ce vrea să spună într-un anumit loc despre un anumit subiect, avem speranţa că îl explică mai clar în altă parte. Prezintă-le membrilor grupei tale un exemplu în care Pavel reia o idee şi o reformulează şi încurajează-i să nu se resemneze.

Citeşte Romani 7 ca pe un comentariu la Romani 6 sau invers şi vezi câte versete dintr-un capitol explică versetele din alt capitol.

Citeşte capitolele 1–8 din Romani, de la început la sfârşit, împreună cu nişte prieteni şi prezintă-le ideile mari reieşite din tabloul general şi nu din pasajele citite izolat.


Părerea mea