[luni, 10 iunie] Influența societății asupra familiei

 

 

„Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” (Geneza 18:19).

 

Deşi există într-o mulţime de variante, familiile sunt cărămizile societăţii; astfel, multe dintre trăsăturile culturale distincte ale diferitelor societăţi sunt direct legate de familie. De exemplu, într-una dintre scoietăţile antice, orice bărbat avea răspunderea de a mânca trupurile moarte ale părinţilor săi; în alta, bărbatul care voia o mireasă trebuia să-i aducă tatălui acesteia o zestre de capete uscate ale unor victime dintr-un trib rival. Chiar şi în timpurile moderne conceptele legate de copii, curtenie, divorţ, căsătorie, părinţi şi alte aspecte variază foarte mult. Atunci când ducem mesajul Bibliei în aceste locuri cu obiceiuri atât de diferite, trebuie să învăţăm cum să ne raportăm la ele astfel încât, fără să facem vreun compromis în ce priveşte convingerile noastre, să nu provocăm probleme inutile. În acelaşi timp şi mai aproape de noi, trebuie să fim atenţi la influenţele sociale care au impact direct asupra familiilor noastre.

 

3. În ce fel a influenţat societatea viaţa de familie în următoarele exemple? Ce lecţii putem învăţa din ele?

 

Geneza 16:1-3

”Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă, numită Agar. Şi Sarai a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci, Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan.”

 

Geneza 35:1-4

”Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.” Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem.”

 

Ezra 10

”Pe când sta Ezra plângând şi cu faţa la pământ înaintea Casei lui Dumnezeu şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi. 2 Atunci, Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul şi a zis lui Ezra: „Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru ducându-ne la femei străine, care fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privinţă. 3 Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege. 4 Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te şi lucrează.” 5 Ezra s-a sculat şi a pus pe căpeteniile preoţilor, leviţilor şi întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat. 6 Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu şi s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Când a intrat, n-a mâncat pâine şi n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. 7 S-a dat de veste în Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim 8 şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile şi el însuşi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. 9 Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie. 10 Preotul Ezra s-a sculat şi le-a zis: „Aţi păcătuit luând femei străine şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat. 11 Mărturisiţi-vă acum greşeala înaintea Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă de popoarele ţării şi de femeile străine.” 12 Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis! 13 Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă şi nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit în privinţa aceasta. 14 Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Şi toţi cei din cetăţile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii şi judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia.” 15 Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meşulam şi de levitul Şabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri 16 pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra şi capi de familii după casele lor părinteşti, toţi numiţi pe nume, şi au stat în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta. 17 În ziua întâi a lunii întâi, au isprăvit cu toţi bărbaţii care se însuraseră cu femei străine. 18 Între fiii preoţilor, s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia, care s-au îndatorat, 19 dând mâna, să-şi izgonească nevestele şi să aducă un berbec ca jertfă pentru vină; 20 din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia; 21 din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Ozia; 22 din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa. 23 Dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia, sau Chelita, Petahia, Iuda şi Eliezer. 24 Dintre cântăreţi: Eliaşib. Dintre uşieri: Şalum, Telem şi Uri. 25 Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoş, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia; 26 dintre fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie; 27 dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabat şi Aziza; 28 dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai; 29 dintre fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ramot; 30 dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase; 31 dintre fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon, 32 Beniamin, Maluc şi Şemaria; 33 dintre fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei; 34 dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel, 35 Benaia, Bedia, Cheluhu, 36 Vania, Meremot, Eliaşib, 37 Matania, Matnai, Iaasai, 38 Bani, Binui, Şimei, 39 Şelemia, Natan, Adaia, 40 Macnadbai, Şaşai, Şarai, 41 Azareel, Şelemia, Şemaria, 42 Şalum, Amaria şi Iosif; 43 dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia. 44 Toţi aceştia luaseră femei străine şi mulţi avuseseră copii cu ele.”

 

1 Regi 11:1

”Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite,”

 

Niciunul dintre noi nu trăieşte într-un vid; noi toţi şi familiile noastre suntem influenţaţi de societatea în care trăim. Responsabilitatea creştinilor este de a trăi cât mai frumos cu putinţă, păstrând ce este în armonie cu credinţa lor şi ferindu-se pe cât posibil de tot ce intră în conflict cu ea. Ce lucruri din societatea în care trăiești sunt folositoare pentru viața de familie și în armonie cu Biblia? Cum îți poți adapta cel mai bine credința la normele sociale fără să faci compromisuri în ce privește adevărurile esențiale?