[Joi] Legea şi Evanghelia

Numele pe care îl purtăm, adventişti de ziua a şaptea, spune foarte multe despre credinţa noastră. Cuvântul „adventişti” face referire la credinţa noastră în a doua venire a lui Isus, un adevăr care există datorită morţii Sale ispăşitoare la prima Sa venire. „Ziua a şaptea” este Sabatul şi se referă în mod direct la credinţa noastră în necesitatea respectării poruncii a patra, iar în mod indirect la păzirea tuturor Celor Zece Porunci. Numele nostru reflectă, aşadar, două componente esenţiale şi inseparabile ale adevărului prezent: Legea şi Evanghelia.

5. Care este relaţia dintre Lege şi Evanghelie?

Ieremia 44:23
Tocmai pentru că aţi ars tămâie şi aţi păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-aţi ascultat glasul Domnului şi n-aţi păzit Legea, poruncile şi învăţăturile Lui, tocmai pentru aceea vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi.

Romani 3:20-26
20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
23. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
24. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
25. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
26. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Romani 7:7
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”

Evanghelia este vestea bună că, prin credinţa în lucrarea îndeplinită de Hristos pentru noi la cruce, putem primi iertare pentru păcatele noastre, pentru încălcarea Legii lui Dumnezeu. De asemenea, este vestea bună că putem primi puterea de a asculta de toată Legea Sa.

În zilele de la sfârșit, când marea luptă se intensifică, poporul lui Dumnezeu este identificat prin acest element aparte al păzirii Legii.

6. Cum exprimă Apocalipsa 14:12 legătura dintre Lege şi Evanghelie?

Apocalipsa 14:12
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

Noi credem în necesitatea ascultării de Legea lui Dumnezeu. Cum le putem arăta altora că ascultarea de Lege nu înseamnă legalism, ci este rodul firesc al iubirii pentru Dumnezeu şi al mântuirii? Ce ajutor ne oferă textele din Deuteronomul 11:1 şi 1 Ioan 5:3?

Deuteronomul 11:1
Să iubeşti, dar, pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti întotdeauna învăţăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui şi poruncile Lui.

1 Ioan 5:3
Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.