Recapitulează pasajul de la Caz în studiu şi întrebările de la Fişă de studiu. Observă faptul că, „lansându-se” în prima lor călătorie misionară, Pavel şi Barnaba nu au acţionat pe cont propriu. Ambii au primit o chemare. Nu-l vedem pe Pavel pornind cu toate pânzele sus decât după ce Domnul îl confirmă prin lucrarea tovarăşilor lui de credinţă şi a bătrânilor bisericii. Chiar şi în toiul activităţii pe care au întreprins-o, Pavel şi Barnaba se bazau pe cuvintele de încurajare şi pe rugăciunile credincioşilor rămaşi la „bază”, în Antiohia, şi pe sprijinul spiritual şi pe încurajările noilor convertiţi din oraşele în care duseseră Evanghelia. Ce ne învaţă acest lucru cu privire la rolul bisericii în cadrul procesului de definire şi urmare a chemării primite de la Dumnezeu? Ce ne învaţă despre rolul pe care fiecare îl avem, indiferent dacă suntem angajaţi oficial în lucrarea bisericii sau suntem doar membri ai trupului lui Hristos?

 

Caz în studiu

„Cei ce fuseseră împrăştiaţi de persecuţia care avusese loc în urma uciderii lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia. Ei nu vorbeau despre Cuvânt nimănui în afară de iudei. Câţiva dintre ei însă, nişte bărbaţi din Cipru şi din Cirena, care veniseră în Antiohia, le-au vorbit şi eleniştilor, vestindu-le Evanghelia despre Domnul Isus. Mâna Domnului era cu ei, şi astfel un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns şi la urechile bisericii care era în Ierusalim, astfel că l-au trimispe Barnaba să meargă până în Antiohia. Când a ajuns şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat pe toţi să-I rămână credincioşi Domnului în toată năzuinţa inimii lor. Căci Barnaba era un om bun şi plin de Duhul Sfânt şi de credinţă; o mare mulțime de oameni a fost adăugată la Domnul. S-a dus apoi la Tars, ca să-l caute pe Saul şi, când l-a găsit, l-a dus în Antiohia. Astfel, timp de un an întreg, ei s-au adunat cu biserica şi au dat învăţătură la o mare mulţime de oameni. În Antiohia ucenicii au fost numiţi pentru prima oară «creştini».”

„În biserica din Antiohia erau nişte profeţi şi învăţători: Barnaba, Simeon, numit şi Niger, Lucius din Cirena, Manaen – care fusese crescut împreună cu tetrarhul Irod – şi Saul. În timp ce slujeau ei Domnului şi posteau, Duhul Sfânt le-a zis: «Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat!» […]
Aşadar, fiind trimişi de Duhul Sfânt, ei s-au dus în Seleucia, iar de acolo au plecat pe mare spre Cipru. Când au ajuns la Salamis, au predicat Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor… Au traversat toată insula până la Pafos. […] Pavel şi cei ce erau cu el au plecat din Pafos pe mare şi s-au dus la Perga, în Pamfilia. […] Din Perga au ajuns în Antiohia din Pisidia. În ziua de Sabat au intrat în sinagogă şi s-au aşezat. După citirea Legii şi a Profeţilor, conducătorii sinagogii au trimis să le spună: «Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de încurajare pentru popor, vorbiţi!» […]
În timp ce ieşeau, Barnaba şi Saul au fost rugaţi să vorbească despre aceste lucruri şi în Sabatul următor. […] În Sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul Domnului. […] Neamurile s-au bucurat când au auzit lucrul acesta şi au lăudat Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau desemnaţi pentru viaţă veşnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea prin toată regiunea.” (Faptele 11:19-26; texte selectate din Faptele 13)

 

Fișă de studiu

Antiohia, nu Ierusalimul, a fost epicentrul întreprinderilor misionare. Poţi da câteva motive pentru care lucrurile au stat aşa?

De ce crezi că biserica din Ierusalim l-a trimis pe Barnaba în Antiohia?

De ce crezi că „cei care urmau Calea” au ajuns să fie numiţi „creştini” (termenul provine de la numele lui Hristos)? Ce spune acest lucru în legătură cu trăsăturile şi comportamentul lor?

Din ceea ce ai citit în acest studiu, ce ai aflat despre modul în care biserica se pregătea pentru lucrarea misionară? Întocmeşte o listă cu modalităţile de„ieşire”din comunitatea de credincioşi şi„intrare” în lume.

Care au fost strategiile lui Barnaba şi Pavel prin care îi abordau pe oamenii de alte religii cu vestea bună despre Isus?

 


Părerea mea