Ediția instructori (st. 10)

PRIVIRE GENERALĂ

Dumnezeu doreşte să-i atragă pe oameni la Sine. El dorește să facă ucenici care, la rândul lor, să devină canale ale slujirii și să arate harul Său lumii. Această intenție este arătată clar în Tit 2:11-14: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”
În acest studiu vom medita la dragostea lui Dumnezeu pe care se bazează întregul plan de răscumpărare. Putem simți compasiunea pe care o simțea Isus pentru omenirea căzută din jurul Lui. Fiecare dintre noi este parte a acelei căderi. Noi recunoaștem că, dacă ne mărturisim decăderea și ne pocăim, vom avea parte de harul lui Dumnezeu. Modul în care ne trăim viața personală se va schimba. Ca răspuns la harul lui Dumnezeu pentru noi, vom fi motivați, împuterniciți de Dumnezeu, făcuți în stare să demonstrăm, fără să acuzăm pe cineva, dragostea Sa jertfitoare și harul Său pentru omenirea căzută. Această dragoste va fi demonstrată când trăim Evanghelia veșnică în cuvânt și faptă în interacțiunile cu toți oamenii, indiferent de naționalitate, rasă sau de mediul din care provin.

Obiectivul instructorului: Explorează împreună cu grupa o înțelegere mai profundă a acestor adevăruri cunoscute, dar pline de putere și care schimbă viața.

COMENTARIU

Pasaj biblic. Citește Geneza 1:26. Ce înseamnă să fii om? Recapitulează ce înseamnă să fii după chipul lui Dumnezeu (vezi studiul 1).
„Când Adam a ieșit din mâinile Creatorului, era asemănător cu Făcătorul lui, ca natură fizică, mintală și spirituală.” – Ellen G. White, Educație, p. 15
Păcatul a început să șteargă chipul lui Dumnezeu din om. De aceea, scopul răscumpărării este refacerea omenirii după chipul lui Dumnezeu.

Încă de la apariția păcatului și până acum, poporul lui Dumnezeu a fost chemat să Îl descopere pe Hristos și Evanghelia prin conlucrarea cu El în refacerea omenirii din punct de vedere fizic, mintal și spiritual. Cum se manifestă această colaborare divino-umană pentru refacere în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea? Iată un exemplu: biserica deține aproape 500 de spitale, sanatorii, clinici și cabinete medicale, în afară de case de bătrâni, orfelinate etc. Peste 8 539 de școli adventiste de la nivel primar până la nivel universitar au un impact în societate, în întreaga lume. (Aceste date au fost preluate de la Departamentul pentru educația globală al Conferinței Generale, în decembrie 2017.) Biserica există pentru a ajuta la refacerea ființei ca întreg.
Dacă bisericile noastre nu proclamă pe deplin „Evanghelia lui Hristos” (Romani 15:19), având în vedere toate dimensiunile fiinţei umane – fizică, mintală și spirituală (inclusiv socială) – noi vom prezenta Evanghelia în mod deficitar. Misiunea noastră nu este doar de a salva sufletele prin proclamarea Evangheliei, ci și de a-i salva pe oameni şi a le sluji, având în vedere toate dimensiunile fiinţei umane.
Pe o tablă (dacă este disponibilă), desenează trei coloane: fizic, mintal, spiritual. Cere-i grupei să se gândească în ce fel le slujește biserica celor din jur în fiecare dintre cele trei aspecte. Scrie ideile pe tablă în coloana potrivită. În ce aspect s-ar putea face îmbunătățiri?

Despre implicare
Într-un metrou din New York era, la un moment dat, următorul graffiti: „Dumnezeu trăiește, doar că nu vrea să Se implice.” Uneori, când trecem prin experiențe dureroase, am putea fi ispitiți să ne întrebăm dacă Dumnezeu este interesat de deznădejdea și durerea noastră. Întreabă grupa: Ştiind că Dumnezeu chiar dorește să fie implicat în viața fiecăruia și El iubește întreaga lume (Ioan 3:16), cum vezi că Dumnezeu te iubește și Se îngrijește de nevoile tale? Cum te inspiră și te călăuzește El ca să Își arate dragostea și grija pentru ceilalți?
Gândește-te la următoarea avertizare cu privire la implicarea poporului lui Dumnezeu: „Dacă nu există jertfire de sine pentru binele altora, în cercul familiei, între vecini, în biserică și oriunde am fi, atunci, oricare ar fi mărturisirea gurii, noi nu suntem creștini.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 504

Pasaj biblic. Ucenicii lui Isus credeau că Isus, ca Mesia, avea să elibereze Israelul de asuprirea romană și să aducă judecata și condamnarea pentru vrăjmașii lor.
Dar, în Ioan 3:16, vedem că Isus răstoarnă această gândire cu totul greșită. El descoperă dragostea lui Dumnezeu pentru această lume căzută. Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să moștenească viața veșnică. Apoi, în versetul 17, Isus spune clar că scopul Său, la prima Sa venire, nu a fost să aducă judecata și condamnarea, ci să aducă mântuirea. Isus trebuia să vină ca Răscumpărător înainte de a putea veni ca Judecător.
Prin viața, moartea și învierea Sa, Isus avea să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre pentru ca întreaga omenire să poată alege între a pieri sau a avea viață veșnică. Pentru că le-a fost dată posibilitatea de a alege, toți oamenii vor trebui să stea în fața lui Isus la a doua Sa venire. Citește 2 Tesaloniceni 1:6-8.
Cum ne ajută o lucrare asemănătoare cu lucrarea făcută printre oameni de Domnul Hristos la prima Sa venire să pregătim lumea pentru a doua Sa venire? Cum putem proclama prin cuvinte și fapte, în mod echilibrat, adevărurile legate de prima venire a lui Hristos, dar și de a doua?

Pasaj biblic. Pavel le amintește credincioşilor că ei erau morți în nelegiuirile și păcatele lor, dar, datorită iubirii lui Dumnezeu și harului Său nemărginit, au fost înviați împreună cu Hristos și au fost împăcați cu El. (Efeseni 2:1-11; 2 Corinteni 5:17,18.)
Observați același mesaj în Ezechiel 37:1-10. Dumnezeu li Se adresează unor oase uscate, făgăduind ca va face să intre în ele un duh şi vor învia. În versetul 6 se detaliază: „Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi şi veţi învia.” Ce lecții spirituale putem învăța de aici despre reînviorarea spirituală?
Harul lui Dumnezeu, care aduce o viață nouă poporului Său căzut, este dat în două scopuri, așa cum este descris în Efeseni 2:7,10.
Domnul dorește mai mult decât să fim reînviorați și salvați. Noi suntem salvați pentru „fapte bune”. Deși nu suntem mântuiți prin aceste fapte bune (Efeseni 2:9), noi suntem mântuiți pentru a face fapte bune (Efeseni 2:10). Cel ce nu face fapte bune nu trebuie să considere că această atitudine este un mod de a evita riscul legalismului. O înțelegere profundă a harului ne îndeamnă să facem fapte bune ca răspuns la mântuire și ca împreună-lucrători cu Dumnezeu. Tot ce facem trebuie privit din perspectiva jertfei Domnului Hristos. Noi nu lucrăm pentru mântuire, ci datorită mântuirii.

Discutați în grupă: Ce schimbări aduce mântuirea ta pentru cei din jurul tău, din familie, biserică, societate?

O Evanghelie pentru toţi oamenii
Evanghelia nu este doar o „Evanghelie veșnică” (Apocalipsa 14:6), pentru toate timpurile, ci este şi o Evanghelie pentru toți oamenii (Ioan 3:16). Toți cei care Îl primesc pe Isus sunt mântuiți (vezi și Ioan 1:12) și Dumnezeu continuă să îi iubească şi pe toți cei care Îl resping. Întreabă grupa: Ce alte versete în care apare ideea de „toți” poți găsi?
Vă amintiți de cântecul de la Şcoala de Sabat copii: „Domnul m-a iubit/Căci Biblia spune-aşa”? (Cântec dulce de copil; în engl.: Jesus loves me, this I know.) Pentru că avem o înțelegere mai profundă a Evangheliei, am putea cânta: Domnul ne-a iubit. Când vedem dragostea lui Dumnezeu care îi cuprinde pe ceilalți, chiar și pe cei care sunt greu de iubit, înțelegem mai bine măreția ei. Isus iubește toată omenirea.

Pasaj biblic. Citiţi în grupă 2 Corinteni 5:14-21.
Evanghelia lucrează pentru a dărâma zidurile ridicate de deosebirile sociale. De asemenea, Evanghelia aduce împăcarea, nu doar între Dumnezeu și oameni, ci și în relațiile dintre om și om. Cum ni se aplică nouă această învățătură? La ce face referire Pavel când spune: „… cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși”? Ce înseamnă să fim „împuterniciți” ai lui Hristos? De ce trebuie mai întâi să devenim făpturi noi?

APLICAȚIA

Evanghelia poate fi proclamată prin trăirea ei și a tuturor implicațiilor ei. Acest lucru se poate face în mod foarte eficient prin toate metodele lucrării lui Hristos, care aduc „adevăratul succes”. (Vezi Ellen G. White, Divina vindecare, p. 143.) Indiferent ce pas alegem din metoda lui Hristos, putem spune că are „succes”. A fi o za în lanț este la fel de important cu a fi ultima za din lanț.

Discutați în grupă: Atunci când îi ajutăm pe ceilalți, de ce este important să le oferim ocazii de a-L urma pe Isus? Sau este suficient să facem lucrare socială? De ce da sau de ce nu? Când meditezi la răspuns, ia în calcul următorul gând: Când oamenii Îl acceptă pe Isus în viața lor, El le va da puterea de a face și a menține schimbările pozitive. De fapt, Evanghelia trezește în inima convertită un impuls puternic spre reformă socială. Dar acest impuls trebuie să vină dintr-o relație autentică cu Isus Hristos, o relație în care dragostea Lui rămâne în noi și noi rămânem în El. Legați de El în acest fel, cum este mlădița de vie (Ioan 15:5-7), eforturile noastre de a îmbunătăți viața celorlalți și de a-i conduce la Isus vor aduce mult rod. „Cel mai puternic argument în favoarea Evangheliei este un creștin plin de dragoste.” – Ellen G. White, Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, p. 100
Roagă-i pe membrii grupei să împărtășească experiențele în care i-au adus în mod direct la Isus pe cei cărora le slujeau. Cum ar trebui să ne comportăm față de cei care, până în prezent, nu L-au acceptat pe Isus? De ce este important să le slujim oamenilor oricum, doar pentru că au nevoie?