[luni, 27 mai] Legea lui Dumnezeu, de neschimbat

 

 

2. Citește Matei 5:17,18; Psalmii 111:7,8; Eclesiastul 12:13,14; 1 Ioan 5:3 și Proverbele 28:9. Care este relația creștinului cu legea?

 

Matei 5:17,18

„17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”.

 

Psalmii 111:7,8

„7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, 8 întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire”.

 

Eclesiastul 12:13,14

„13 Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”.

 

1 Ioan 5:3

„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele,…”

 

Proverbele 28:9

„Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă”.

 

Adventiștii de ziua a șaptea, ca și reformatorii protestanți, susțin sfințenia legii lui Dumnezeu. Iată ce spunea John Wesley: „Domnul nostru a  venit, într-adevăr, să distrugă, să desființeze și să abolească legea rituală sau ceremonială transmisă de Moise copiilor lui Israel, care conținea toate poruncile sau rânduielile legate de vechile jertfe și de slujba templului. […] Dar legea morală, cuprinsă în Cele Zece Porunci și susținută de profeți, El nu a desființat-o. Scopul venirii Lui nu a fost să înlăture nicio parte din ea. Aceasta este o lege care nu poate fi desființată niciodată, care «va dăinui pe vecie […] ca martorul credincios din cer»”. […] Toate părțile acestei legi trebuie să rămână în vigoare, pentru întreaga omenire și în toate veacurile, întrucât nu se întemeiază pe vreun timp, loc sau alte împrejurări schimbătoare, ci pe natura lui Dumnezeu și pe natura omului, precum și pe relația neschimbătoare dintre ele” („Upon our Lord’s Sermon on the Mount”, Discursul V, în John Wesley’s Sermons: An Anthology, 1991, p. 208, 209).

 

3. Compară Exodul 34:5-7 cu Romani 7:11,12; Psalmii 19:7-11; 89:14 și 119:142,172. Cum e înscris caracterul lui Dumnezeu în legea Sa?

 

Exodul 34:5-7

„5 Domnul S-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. 6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, 7 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!””

 

Romani 7:11,12

„11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, şi, prin însăşi porunca aceasta, m-a lovit cu moartea. 12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună”.

 

Psalmii 19:7-11

„7 Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
8 Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.
9 Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
10 Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
11 Robul Tău primeşte şi el învăţătura de la ele; pentru cine le păzeşte, răsplata este mare”.

 

Psalmii 89:14

„Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale”.

 

Psalmii 119:142,172

„142 Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este adevărul.

172 Să cânte limba mea Cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!”

 

Deoarece legea lui Dumnezeu este o reproducere a caracterului Său, fundamentul tronului Său și baza morală a omenirii, Satana o urăște. „Oricine putea înțelege că, dacă sanctuarul pământesc era o miniatură sau o copie a celui ceresc, legea păstrată în chivotul de pe pământ era o  reproducere exactă a legii din chivotul din ceruri şi că acceptarea adevărului despre sanctuarul ceresc implica şi recunoaşterea cerinţelor legii lui Dumnezeu şi obligativitatea Sabatului din porunca a patra. Iată motivul ascuns al opoziţiei înverşunate şi hotărâte faţă de armonioasa învăţătură a Scripturii, care prezenta misiunea lui Hristos în sanctuarul ceresc!” („Tragedia veacurilor”, p. 435).

 

Care sunt cele mai invocate argumente că nu mai suntem obligați să păzim Cele Zece Porunci? Ce crezi că se ascunde de fapt în spatele acestor argumente?

 

 

Post-ul [luni, 27 mai] Legea lui Dumnezeu, de neschimbat apare prima dată în Studiu Biblic.


Biblia zilnică BibliaZilnica.ro