[duminică, 9 ianuarie] La sfârșitul acestor zile

 

 

Primul paragraf din cartea Evrei ne descoperă convingerea lui Pavel că trăia „la sfârșitul zilelor”. Scriptura folosește două expresii cu privire la viitor care au semnificații diferite. Profeții au folosit expresia „în zilele de pe urmă” sau „în cursul vremurilor” pentru a vorbi despre viitor, în general (Deuteronomul 4:30,31; Ieremia 23:20). Profetul Daniel a folosit o altă expresie, „vremea sfârșitului”, pentru a vorbi mai specific despre ultimele zile ale istoriei pământului (Daniel 8:17; 12:4).

 

1. Ce a promis Dumnezeu că va face pentru poporul Său „în zilele care vor urma”?

 

Numeri 24:14-19

14 Şi acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremile care vor urma.” 15 Balaam şi-a rostit prorocia şi a zis: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, Aşa zice omul care are ochii deschişi, 16 Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi: 17 ‘Îl văd, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set. 18 Se face stăpân pe Edom, Se face stăpân pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari. 19 Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca stăpânitor
Şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi’.”

 

Isaia 2:2,3

„2 Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. 3 Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului.”

 

Numeroși profeți din Vechiul Testament au vestit că, în „vremurile care vor urma”, Dumnezeu va ridica un Împărat care îi va nimici pe dușmanii poporului Său (Numeri 24:14-19) și va atrage neamurile spre Israel (Isaia 2:2,3). Pavel afirmă că aceste făgăduințe au fost împlinite în Isus. Isus l-a învins pe Satana și, prin vestirea Evangheliei, atrage popoarele la El (Coloseni 2:15; Ioan 12:32). Deci, în sensul acesta, „vremurile care vor urma” sau „zilele de pe urmă” au început pentru că Isus a împlinit făgăduințele lui Dumnezeu.

 

Părinții noștri spirituali au murit în credință. Ei au văzut și au salutat făgăduințele „de departe”, dar nu le-au primit. Pe de altă parte, noi am văzut împlinirea lor în Isus.

 

Să ne gândim o clipă la făgăduințele lui Dumnezeu și la Isus. Tatăl a promis că îi va învia pe copiii Lui (1 Tesaloniceni 4:15,16). Vestea minunată este că El a dat startul învierii copiilor Săi odată cu învierea lui Isus (1 Corinteni 15:20; Matei 27:51-53). De asemenea, Tatăl a făgăduit că va face toate lucrurile noi (Isaia 65:17). El a început să împlinească această promisiune prin crearea unei noi vieți spirituale în noi (2 Corinteni 5:17; Galateni 6:15). Dumnezeu a promis că Își va întemeia împărăția la sfârșit (Daniel 2:44) și a inaugurat-o atunci când ne-a eliberat de sub puterea lui Satana și L-a făcut pe Isus conducătorul nostru (Matei 12:28-30; Luca 10:18-20). Totuși, acesta este doar începutul. Ceea ce Tatăl a început la prima venire a lui Isus va duce la bun sfârșit la cea de-a doua venire a Fiului.

 

Analizează toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a împlinit în trecut. Cum ne ajută acest lucru să ne încredem în El pentru făgăduințele care nu s-au împlinit încă?

 

 

Post-ul [duminică, 9 ianuarie] La sfârșitul acestor zile apare prima dată în Studiu Biblic.