[luni, 9 martie] Cine este Mihail

 

 

3. Ce s-a întâmplat cu Daniel după zilele de post şi rugăciune?

 

Daniel 10:4-9

”4 În a douăzeci şi patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru). 5 Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. 6 Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi. 7 Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuşi au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă! 8 Eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă. 9 Am auzit glasul cuvintelor lui şi, pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leşinat cu faţa la pământ.”

 

Din descrierea lui Daniel, cu greu ne putem imagina splendoarea copleșitoare a ceea ce a văzut el. Apariția acelei ființe care seamănă cu un om (Daniel 10:5,6) ne trimite cu gândul la „Fiul omului” descris în vedenia despre judecata cerească (Daniel 7:13). Îmbrăcămintea de in ne amintește de îmbrăcămintea preoțească (Leviticul 16:4), aspect care aseamănă acest personaj cu „Prințul oștirilor” descris în legătură cu sanctuarul ceresc (Daniel 8). Aurul este și el asociat cu însemnele preoțești, ca un semn a demnității împărătești. Nu în ultimul rând, asemănarea acestei ființe cu fulgerul, focul și arama și vocea Sa puternică sugerează că este o ființă supranaturală. Această persoană are însușiri preoțești, împărătești și militare. De asemenea, se observă asemănări interesante cu ființa cerească văzută de Iosua cu puțin timp înainte de lupta de la Ierihon (Iosua 5:13,14) – era „Căpetenia oștirii Domnului”. Foarte interesant, cuvântul ebraic tradus aici prin „căpetenie” (sar) este același cuvânt tradus în Daniel 10:21 prin „voievod” (în KJV, prinț) cu referire la Mihail. Dar putem observa o paralelă și mai strânsă între Daniel și Ioan, care primește o vedenie în ziua Sabatului despre Domnul înviat.

 

4. Ce asemănări sunt între vedenia lui Daniel despre Fiul lui Dumnezeu (Daniel 10) şi cele din Iosua 5:13-15 şi Apocalipsa 1:12-18?

 

Iosua 5:13-15

”13 Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi iată, un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: „Eşti dintre ai noştri sau dintre vrăjmaşii noştri?” 14 El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?” 15 Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa.”

 

Apocalipsa 1:12-18

”12 M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. 13 Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para focului, 15 picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. 16 În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui. 17 Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, 18 Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.”

 

Chiar și cei care erau cu Daniel au fost cuprinși de o spaimă mare, iar pe el l­-au lăsat puterile și a căzut la pământ. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu l­-a copleșit. Totuși, indiferent de temerile lui Daniel din acel moment, vedenia aceasta ne arată că Dumnezeu este la cârma istoriei. Pe măsură ce vedenia înaintează, vom vedea că Dumnezeu îi prezintă lui Daniel o schemă a istoriei umane din timpul profetului și până la instaurarea Împărăției lui Dumnezeu (Daniel 11 și 12).

 

Dacă, așa cum am văzut iar și iar în Daniel, Domnul poate ţine sub control istoria omenirii, ce poate face El pentru viaţa noastră personală?