[Duminică] Identificarea poporului lui Dumnezeu

1. În Vechiul Testament, existau două semne distincte de identificare a poporului adevărat al lui Dumnezeu. Unul dintre ele era circumcizia. Cui i s-a dat pentru prima oară acest semn?

Geneza 17:9-11
9. Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam.
10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.
11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi.

Dumnezeu le-a poruncit lui Avraam şi descendenţilor lui să se circumcidă, ca semn al legământului dintre El şi ei. Copiii de sex masculin trebuiau circumcişi în ziua a opta (Leviticul 12:3). Dar ritualul acesta avea şi o semnificaţie mai profundă: el reprezenta nevoia de înnoire a inimii (vezi Deuteronomul 30:6). De aceea scrie Pavel: „Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru, şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate laudele nu de la oameni, ci de la Dumnezeu” (Romani 2:29).

Texte precum 1 Corinteni 7:19, Galateni 5:6 şi 6:15 arată că pentru urmaşii lui Hristos circumcizia şi-a pierdut obligativitatea. În schimb, ceea ce evidenţiază convertirea, transformarea într-o „făptură nouă”, moartea faţă de păcat şi începutul unei vieţi noi este botezul (vezi Romani 6:3,4). De aceea declară Pavel că circumcizia nu este nimic şi că doar două lucruri au valoare: „credinţa care lucrează prin dragoste” şi „păzirea poruncilor lui Dumnezeu”.

2. Care este al doilea semn dat de Dumnezeu pentru identificarea poporului Său şi din ce motiv a fost dat?

Exodul 31:13,17
13. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

17. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.’”

Ezechiel 20:12,20
12. Le-am dat şi Sabatele Mele să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

20. Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!

Sabatul a fost dat ca semn încă de la crearea lumii (vezi şi Geneza 2:2,3), în timp ce circumcizia a fost dată pe vremea lui Avraam. De aceea, făcând referire la Geneza, Isus a afirmat că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 2:27). Sabatul arată că noi suntem ai lui Dumnezeu fiindcă El ne-a creat şi ne-a răscumpărat, socotindu-ne neprihăniţi şi sfinţindu-ne. Tăierea împrejur, spune Pavel, nu are nicio valoare pentru mântuire, deci nu mai este obligatorie. Dar nu spune acelaşi lucru despre păzirea poruncilor lui Dumnezeu (inclusiv porunca a patra, despre Sabat – vezi Evrei 4:9).

Dovedesc gândurile şi intenţiile tale că eşti într-adevăr „o făptură nouă”?

Post-ul Identificarea poporului lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.