[Marți] Hristos, Răscumpărătorul

„Prin faptul că a revărsat toată comoara cerului în lumea aceasta, dăruindu-ne în Domnul Hristos tot cerul, Dumnezeu a cumpărat voința, sentimentele, mintea și sufletul tuturor ființelor omenești. Indiferent dacă sunt credincioși sau necredincioși, toți oamenii sunt proprietatea Domnului.” – Parabolele Domnului Hristos, ed. 2015, p. 240

3. Citeşte textele următoare şi notează din ce şi de la ce ne-a salvat Isus.

Galateni 3:13
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”

Coloseni 1:13
El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,

1 Tesaloniceni 1:10
şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare.

Evrei 2:14,15
Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,

1 Petru 1:18
căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,

Apocalipsa 1:5
şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său

Cuvântul grecesc tetelestai din Ioan 19:30

Ioan 19:30
Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.

este considerat cel mai semnificativ din câte au fost pronunţate vreodată. El înseamnă „s-a sfârşit”, „s-a isprăvit” şi a fost ultimul cuvânt rostit de Isus pe cruce. El a marcat încheierea misiunii Sale de a face ispăşire prin jertfa Sa pentru vina păcatului nostru. Cuvântul acesta nu a fost rostit cu disperare, ci cu bucuria răscumpărării lumii pierdute. Crucea răscumpărării ne dezvăluie un eveniment trecut care are un efect prezent şi care ne oferă o speranţă de viitor. Isus Şi-a dat viaţa ca să distrugă păcatul, moartea şi lucrările Diavolului o dată pentru totdeauna. Aceasta înseamnă că am fost răscumpăraţi, cu toate că nu am meritat (Efeseni 1:7). Când pătrundem în domeniul minunilor mântuirii, suntem într-un domeniu sfânt.

Hristos în ipostaza de Răscumpărător este cea mai sublimă imagine a lui Dumnezeu. Dorinţa Sa supremă este să ne răscumpere. Aceasta ne arată cât de mult preţuieşte El omenirea şi relaţia Sa cu noi. Odată satisfăcută dreptatea, Hristos Îşi îndreaptă atenţia către răspunsul nostru la sacrificiul Său.

Hristos a plătit, a suferit pedeapsa pentru toate păcatele tale. Care ar trebui să fie reacţia ta acum? (Vezi Iov 42:5,6.)