[Luni] Simţiri cumpătate

Trimestrul acesta am vorbit mult despre continuitatea valabilităţii Legii morale a lui Dumnezeu şi am subliniat în mod repetat că mesajul lui Pavel din cartea Romani nu este acela că Cele Zece Porunci ar fi fost desfiinţate sau înlăturate de credinţă.

Totuşi este foarte uşor să cădem în capcana literei Legii şi să uităm de spiritul ei. Spiritul ei este dragostea – dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Oricine poate declara că are această dragoste, dar nu toţi cei care o declară o şi dovedesc practic.

2. Cum să ne manifestăm dragostea de oameni? Romani 12:3-21

Romani 12:3-21
3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8. Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
11. În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.
13. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
14. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.
15. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
17. Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
18. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

Ca şi în 1 Corinteni 12 şi 13, Pavel înalţă dragostea după ce vorbeşte despre darurile Duhului. Dragostea (grecescul agape) este „o cale mai bună”. „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). Dragostea defineşte deci caracterul lui Dumnezeu. A iubi înseamnă a te purta cu oamenii aşa cum Se poartă Dumnezeu şi a-i trata aşa cum îi tratează Dumnezeu.

Pavel arată aici cum trebuie exprimată dragostea în mod practic. Se desprinde un principiu important, şi anume smerenia: dispoziţia de a nu avea „despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine” (Romani 12:3), dispoziţia de a da „întâietate altuia” (vers. 10) şi de a nu ne socoti „singuri înţelepţi” (vers. 16). Cuvintele lui Hristos cu privire la Sine: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29) surprind esenţa acestui principiu.

Creştinii ar trebui să fie cei mai smeriţi oamenii de pe pământ. Noi suntem slabi şi degradaţi şi, pentru a fi mântuiţi, depindem total o neprihănire din afara noastră şi de o putere care să ne schimbe din interior. Cu ce ne putem lăuda? Cu ce ne putem mândri? Ce motive avem să ne fălim? Absolut niciunul. Pornind din acest punct al umilinţei personale (înaintea lui Dumnezeu şi înaintea celorlalţi), să trăim aşa cum ne îndeamnă Pavel în versetele acestea!

Citeşte Romani 12:18. Cât de bine aplici îndemnul acesta în viaţa ta la momentul acesta? Ai nevoie de unele schimbări de atitudine pentru a-l aplica?