[Miercuri] „Tot Israelul va fi mântuit”

6. Ce evenimente importante profetizează Pavel în Romani 11:25-27?

Romani 11:25-27
25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.
26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.
27. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”

Creştinii au dezbătut intens pasajul acesta de­a lungul secolelor. Câteva idei sunt clare. O primă idee generală este că Dumnezeu îi caută pe iudei. Declaraţia lui Pavel de aici este un răspuns la întrebarea din introducerea capitolului: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” El spune: Nu! Şi se explică: Împietrirea (grecescul porosis) este doar „parţială” şi doar temporară, „până va intra numărul deplin al neamurilor”.

Ce înseamnă „numărul deplin al neamurilor”? Mulţi iau expresia aceasta în sensul de împlinire a misiunii Evangheliei, de răspândire a Evangheliei la toţi oamenii. „Numărul deplin al neamurilor” intră când Evanghelia este predicată peste tot. Credinţa lui Israel, întruchipată de Hristos, este universalizată. Evanghelia este predicată în toată lumea. Revenirea lui Isus este aproape. Aşadar, la acest moment, mulţi evrei încep să vină la Isus.

O altă problemă este semnificaţia expresiei „tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:26). Ea nu trebuie luată în sensul că, la sfârşitul timpului, absolut toţi evreii vor fi mântuiţi printr­-un fel de decret divin. Scriptura nu predică niciunde universalismul, nici cu privire la rasa umană, nici cu privire la vreo naţiune anume. Pavel spera să-­i mântuiască „pe unii din ei” (vers. 14). Unii L-­au primit pe Mesia, iar alţii L-­au respins, aşa cum se întâmplă cu orice grup de oameni.

În comentariul la capitolul 11, Ellen G. White declară că va exista un timp, „cu ocazia ultimei vestiri a Evangheliei”, când „mulţi evrei… Îl vor primi prin credinţă pe Hristos ca pe Răscumpărătorul lor”. – Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 279

„Avem o lucrare măreaţă care trebuie să fie făcută în lumea noastră. Domnul a declarat că neamurile vor fi adunate, dar nu numai neamurile, ci şi evreii. Printre evrei, sunt mulţi care vor fi convertiţi şi prin care vom vedea mântuirea lui Dumnezeu înaintând ca o candelă aprinsă. Evreii se află pretutindeni şi trebuie să li se vestească lumina adevărului prezent. Printre ei sunt mulţi care vor veni la lumină şi vor propovădui cu o putere minunată despre caracterul neschimbător al Legii lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu va lucra. El va face lucruri minunate în neprihănire.” – Ellen G. White, Evanghelizare, ed. 2008, p. 459

Gândeşte-te la rădăcinile iudaice ale credinţei creştine. În ce fel te poate ajuta un studiu al religiei iudaice să înţelegi mai bine credinţa creştină?