[miercuri, 20 noiembrie]

 

 

2 Cronici 20:20

„A doua zi, au pornit dis-de-dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: «Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului! Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți; încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti».”

 

Matei 9:1,2

„Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa. Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: «Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!»”

 

Matei 9:20-22

„Şi iată: o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. Căci își zicea ea: «Numai să mă pot atinge de haina Lui și mă voi tămădui». Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: «Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a tămăduit». Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.”

 

Evrei 12:1-3

„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul, care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luare-aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.”

 

Evrei 11:1,2

„Şi credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie.”

 

Matei 8:8-10

„«Doamne», a răspuns sutașul, «nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași și zic unuia: ’Du-te!’ și se duce; altuia: ’Vino! ’ și vine; și robului meu: ’Fă cutare lucru! ’ și-l face.» Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat și a zis celor ce veneau după El: «Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare».”