[luni, 29 august]

SECȚIUNEA III


Roma este de două ori condamnată, mai întâi pentru persecuția creștinilor care refuzau să se închine împăratului păgân, apoi pentru coruperea creștinismului, pe măsură ce s-a transformat în Roma papală. Ambele situații au fost prevestite și reprezentate de acest singur corn.

Daniel a spus că „locul”, sau „temelia”, sanctuarului va fi atacat. Aici nu se referă numai la Templul din Ierusalim. Locul unde se găsește sanctuarul lui Dumnezeu este tronul lui Dumnezeu (vezi Ieremia 17:12). Temelia tronului lui Dumnezeu este dreptatea și judecata (vezi Psalmii 89:14; 97:2). Prin urmare, Roma va ataca neprihănirea – păzirea legii – și dreptatea – administrarea legală (vezi Geneza 18:19). Daniel a privit cu uimire cum această împărăție a cornului „a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început” (Daniel 8:12).

Împăratul roman păgân a fost înlocuit de pontiful roman – papa. Pavel a dat o explicație suplimentară despre puterea reprezentată de acest corn, „potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:4). Papa a primit „chiar titlul de zeitate”. „A fost numit Domnul Dumnezeu Papa și a fost declarat infailibil” (Tragedia veacurilor, p. 48). Astăzi i se zice „Sfinția Sa”. Preoții romani pretind că au puterea de a ierta păcatele. Aceia care s-au opus unei asemenea blasfemii au fost torturați și uciși. „El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa” (Daniel 8:24,25).

În timp ce împărățiile reprezentate de berbec și țap au durat relativ puțin timp, Daniel a aflat că împărăția reprezentată de cornul care s-a mărit nespus de mult se va afla la conducere mai bine de o mie de ani, ducând cu succes război împotriva poporului lui Dumnezeu și împotriva adevărului.

Daniel a ascultat cu o uimire năucitoare ultima parte a viziunii. „Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: «În câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când vor fi călcate în picioare Sfântul Locaș și oștirea?» Și el mi-a zis: «Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățit!»” (Daniel 8:13,14).

Cum fiecare zi reprezenta un an, viziunea primită de Daniel acoperea mai bine de 2 300 de ani! (vezi Ezechiel 4:6; Numeri 14:34). Totuși, în toată această perioadă de încercări, Dumnezeu nu Își va uita poporul; iar Daniel a primit asigurarea că acest corn nespus de mândru care va face război împotriva lui Dumnezeu „va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești” (Daniel 8:25). „Biruința celor răi este scurtă și bucuria nelegiuitului durează numai o clipă” (Iov 20:5).

În timp ce Daniel încerca să înțeleagă ce voia să transmită această viziune, a apărut brusc Gabriel – îngerul cu rangul cel mai înalt în ceruri – având formă umană. Apoi s-a auzit o voce spunând: „Gabriele, tâlcuiește-i vedenia aceasta!” (Daniel 8:16). Cum Gabriel stă în prezența lui Dumnezeu și este îngerul lui Hristos, se înțelege că porunca i-a dat-o vocea lui Isus (vezi Luca 1:19; Apocalipsa 1:1).

Ce gând minunat! Isus este interesat ca noi să înțelegem profeția. El a poruncit îngerilor să ne ajute să înțelegem. Pentru a îndeplini această poruncă, îngerii vor fi lângă noi când vom studia această informație importantă.

Isus le-a reamintit ucenicilor de dorința Sa ca ei să înțeleagă profețiile lui Daniel, atunci când a spus despre acestea „cine citește să înțeleagă!” (Matei 24:15). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. Cum sunt simbolizate Medo-Persia și Grecia în Daniel 2:32, în Daniel 7:5 și în Daniel 8:20,21? În ce fel se aseamănă aceste simboluri? Care este diferența dintre ele?


 1. Din Daniel 8:6,7 aflăm că Grecia era plină de mânie împotriva Medo-Persiei. Citiți Proverbele 15:1. Care este una din modalitățile ce îi pot înfuria pe oameni?
  Cum ne ajută acest verset să ne descurcăm cu oamenii furioși?
  SECȚIUNEA II
 2. Citiți Matei 25:40 și Faptele 9:5. Cum a continuat Roma să-l persecute pe Isus, chiar și după ce S-a înălțat la ceruri?
 3. Citiți Osea 4:6; 13:9. Care a fost cauza adevărată a distrugerii poporului iudeu și a templului, chiar dacă Roma a fost agentul care a dus la distrugerea Israelului?
  SECȚIUNEA III
 4. Comparați referințele la mâini din Daniel 2:34 și 8:25. Mâinile umane au răsturnat Babilonul, Medo-Persia și Grecia. Cum demonstrează aceasta că intervenția divină a celei de-a doua veniri este aceea care răstoarnă puterea Romei?
 5. Citiți cu atenție 54:17. Cum rezolvați aparenta contradicție dintre succesul războiului dus de Roma împotriva poporului lui Dumnezeu și această promisiune? Ce spune acest verset despre rezultatul unui astfel de război împotriva adevărului de la judecată? Vedeți și Matei 10:28 .

Studiu suplimentar: „Tragedia veacurilor”, pp. 17-38; 409-432 (în orig.); „Scrieri timpurii”, pp. 250-253 (în orig.)