Duhul Sfânt și mântuirea (partea 1)

Text de memorat: Ioan 16:8

„Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păca- tul, neprihănirea și judecata.”

SECȚIUNEA I

Vați rugat vreodată ca Duhul Sfânt să preia controlul vieții voastre? Sau ați auzit vorbindu-se la biserică despre ploaia târzie a Duhului Sfânt, care va veni curând peste biserică?

Am studiat subiectul mântuirii, iar în următoarele trei lecții vom studia rolul Duhului Sfânt în mântuirea noastră. Pe măsură ce vom aprofunda subiectul, probabil că îl veți considera unul dintre preferatele voastre.
Ce face Duhul Sfânt ca să ne ajute să ne pregătim pentru cer? Sunt mai multe aspecte de luat în considerare.
În primul rând, Duhul Sfânt este membru al Tri- nității, iar El ne schimbă inima și face posibilă ascultarea noastră de legea lui Dumnezeu. Isus i-a spus lui Nicodim că, pentru a fi mântuită, o persoană trebuie să „se nască din nou”, sau „să se nască din Duhul”.

Ioan 3:3,8 – „Drept răspuns, Isus i-a zis: «Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. (…) Vân- tul suflă încotro vrea și-i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul.»” Duhul Sfânt este și învățătorul nostru (vedeți 1 Corinteni 2:12-14). El ne ajută să înțelegem Scripturile. De fapt, nu putem înțelege Biblia fără ajutorul Său.

„Biblia n-ar trebui să fie niciodată studiată fără rugăciune. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simțim importanța acelor lucruri ușor de înțeles sau să ne ferească de interpretarea tendențioasă a adevărurilor greu de înțeles.” – Tragedia veacurilor, pp. 599, 600
Atunci când Ellen White a scris despre lucrarea de învățare a Duhului, ea a pus întrebarea următoare:
„Cum vom putea sta în picioare în ziua testului, dacă nu înțelegem cuvintele lui Hristos?” – The Review and Herald, 15 noiembrie 1892
Aceasta este o chestiune importantă. Nu numai că avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne ajuta să înțelegem cuvintele lui Isus, dar avem nevoie de El pentru a ne reaminti, în mintea noastră slabă, ceea ce Isus ne-a învățat. Ce ajutor minunat în vremea ispitei!
Ioan 14:26 – „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
În ultima discuție cu ucenicii Săi, înainte de răstignire, Isus le-a vorbit despre Duhul Sfânt. Curând, El avea să Se întoarcă în ceruri și să nu mai fie cu ei. Dar El le-a promis că Îl va trimite pe Duhul Sfânt ca să îi ajute.
Ioan 16:7 – „Totuși vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.”
„Este în avantajul vostru!” Nu mult după aceea, ucenicii s-au împrăștiat care încotro, ducând lumii Evanghelia. Dacă Isus ar fi rămas pe pământ, nu ar fi putut fi cu fiecare din ei în mod personal, deoarece are natură umană. Deci era mai bine ca El să Se întoarcă la ceruri pentru a-L trimite pe Duhul Sfânt ca reprezentant al Său, ca să-i ajute oriunde s-ar fi aflat.

Făgăduința Duhului Sfânt nu le-a fost făcută doar ucenicilor. Este și pentru noi. Isus spune:
Luca 11:13 – „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”
Isus ne îndeamnă să cerem darul acesta minunat.
Ioan 14:14 – „Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.”
Ioan 15:7 – „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.”
Ce promisiuni incredibile! Îngerii sfinți se întreabă cu siguranță de ce nu părem interesați să avem o bine- cuvântare atât de minunată, care ne este la îndemână. Să cerem deci Duhul Sfânt, astfel încât să primim darul de care avem cea mai mare nevoie.
(Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea I.)

SECȚIUNEA II

Înainte de moartea Sa, Isus i-a mângâiat pe ucenici prin promisiunea darului Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va ajuta biserica până la sfârșitul timpului. Dar multe dintre biserici par să aprecieze destul de puțin această putere disponibilă.

„Această promisiune nu este acceptată și crezută de oamenii de astăzi și, astfel, ea nu este nutrită de ei, nici împlinirea ei nu poate fi văzută în experiența bisericii. Promisiunea darului Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este lăsată la o parte, ca o chestiune de mică importanță în biserică. Oamenii nu sunt impresionați de lucrul acesta, și rezultatul este cel așteptat: secetă spirituală, întuneric spiritual, declin și moarte spirituală.” – The Review and Herald, 15 noiembrie 1892.

După ce Ellen White a scris despre moartea spiritu-
ală care apare când biserica nu se gândește prea mult la Duhul Sfânt, ea a continuat să descrie lucrurile care se întâmplă într-o biserică moartă.
„Probleme minore ocupă mintea și sufle- tul, iar puterea divină care este necesară creșterii și prosperității bisericii și care ar aduce toate celelalte binecuvântări împre- ună cu ea lipsește, deși ne este oferită din belșug. Dar atâta timp cât biserica este mulțumită cu lucruri mici, este desca- lificată să primească lucruri mari de la Dumnezeu.” – The Review and Herald, 15 noiembrie 1892
În vechime, când un rege călătorea, un mare număr de slujitori mergeau cu el. Grupul acesta se numea „alai”. Atunci când autoarea spune că Duhul Sfânt aduce toate celelalte binecuvântări împreună cu El, înseamnă că, atunci când Duhul Sfânt vine, aduce cu Sine tot ceea
ce avem nevoie, adică un „alai” format din puritate, dragoste, pace, altruism, bucurie, pocăință și putere de
a asculta. Pentru a fi salvați, noi trebuie să avem virtuțile acestea. De aceea avem nevoie de darul Duhului Sfânt. Și-atunci, de ce vorbim atât de puțin despre El?

„De ce nu flămânzim și nu însetăm după darul Duhului Sfânt, din moment ce acesta este mijlocul prin care inima poate fi păstrată curată? Domnul plănuiește ca puterea divină să lucreze împreună cu efortul uman. Pentru creștin este esențial să înțeleagă semnifica- ția făgăduinței Duhului Sfânt chiar înainte de venirea pentru a doua oară a Domnului nostru Isus. Vorbiți, rugați-vă și predicați despre aceasta; pentru că Domnul este mai dornic să vă dea Duhul Său Sfânt decât sunt părinții dornici să le dea daruri bune copiilor lor. «Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.»” – The Review and Herald, 15 noiembrie 1892
Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât a lăsat ca Isus să moară pentru ca noi să fim mântuiți, atunci este sigur că, dacă Îi cerem, Dumnezeu ne va trimite Duhul Sfânt, a cărui lucrare este esențială pentru mântuirea noastră. Ce gând încurajator!
Atunci când copiilor mici le este foame, ei le cer mâncare părinților lor. Iar părinții răspund dându-le hrană bună.
Luca 11:11 – „Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește?”
Desigur că nimeni. Iar dacă noi ne dorim cu ardoare darul bun al Duhului Sfânt, Tatăl nostru ceresc nu ne va refuza cererea. (Vedeți Luca 11:5-13.)
Sunteți flămânzi după Duhul lui Dumnezeu, care să lucreze în viața voastră? Atunci, cereți-L și așteptați să-L primiți.
(Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea II.)

SECȚIUNEA III

În secțiunea anterioară am văzut cum unii creștini sunt flămânzi după Duhul Sfânt, în timp ce alții nu sunt. Unii sunt satisfăcuți cu lucruri de mică importanță, iar alții doresc lucrurile mărețe oferite de Dumnezeu. Voi ce alegeți?

Dacă nu simțiți foamea fizică, sunt câteva căi prin care se poate rezolva problema. În primul rând, ați putea prelungi lucrul. Sau ați putea merge în bucătărie, unde este pregătită hrană delicioasă. La fel este și dacă ajutăm pe altcineva să ajungă în cer – ne ajutăm pe noi înșine
să ne fie foame după Duhul Sfânt. A ne afla în preajma oamenilor care trăiesc prin Duhul ne va face să simțim nevoia după El.
Moartea spirituală este rezultatul lipsei plinătății Duhului. Moartea spirituală aduce propriile ei roade.

Când suntem morți spiritual, noi facem ceea ce impun propriile pofte. Urmăm dorința „cărnii”. Iată cum descrie apostolul Pavel rezultatul lipsei Duhului Sfânt:
Galateni 5:19-21 – „Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbui- bările și alte lucruri asemănătoare cu acestea.

Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.”
Satana nu se bucură doar de cei care beau vin și țin ședințe de spiritism. Evident, aceste lucruri sunt grave pentru unii creștini. În schimb, izbucnirile de mânie, gelozia, invidia, mândria și plăcerea de a face glume sau fapte imorale este posibil să fie îngăduite de unii creștini, deoarece lucrurile acestea nu sunt considerate ca fiind prea grave, chiar dacă ele vin pe fondul lipsei Duhului.
Vă lipsește și vouă ceva? Să nu vă simțiți ca un copil flămând într-un deșert! Vă este sete și fântâna se află lângă voi. Cereți Duhul Sfânt! Dar cereți-L cu toată inima. Cereți-L adesea.

Dumnezeu dorește să ne învețe cum să ne rugăm, astfel că ne dă cele mai bune răspunsuri atunci când ne rugăm adecvat. Solicitați cuiva din biserică să se alăture rugăciunii voastre sincere pentru Duhul Sfânt. Alegeți să credeți că Dumnezeu vă aude rugăciunea. Apoi, încercați să le spuneți și altora. Amintiți-vă că îndrăzneala este unul dintre roadele umplerii cu Duhul Sfânt.
Faptele apostolilor 4:31 – „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”
Doamne, Te rugăm, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt! (Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea III.)

 

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIE

Secțiunea I

Citiți Viața lui Isus, de la pagina 668, începând cu „Înainte de a se jertfi…”, până la pagina 671 („Mângâietorul este numit…”). Răspundeți la întrebările următoare:
1. Ce legătură credeți că este între Duhul Sfânt și har? (pp. 668, 669) _________________________________ _____________________________________________________________________________________
2. De ce a fost în avantajul nostru ca Isus să Se întoarcă în ceruri? (p. 669) _____________________________ _____________________________________________________________________________________
3. Cum îi ajută Duhul Sfânt pe credincioșii persecutați? (p. 669) ______________________________________ _____________________________________________________________________________________
4. Când va fi trimis Mângâietorul (Duhul Sfânt) ca răspuns la rugăciunea credinței? (p. 670) _________________ _____________________________________________________________________________________
5. În ce moduri Duhul Sfânt crește înțelegerea noastră despre lucrurile spirituale? (p. 670) _________________ _____________________________________________________________________________________

Secțiunea II
6. Cum ar putea o biserică să fie descalificată să primească lucruri mai mari de la Dumnezeu?_______________
_____________________________________________________________________________________
7. Luați în considerare istoria lui Simon Magul, din Faptele apostolilor 8:14-24.
Cum putem avea darul Duhului Sfânt? Luca 11:13_________________________________________________
Care este condiția pentru a primi Duhul Sfânt? Faptele apostolilor 5:32 _______________________________

Secțiunea III
8. Vedeți vreuna dintre roadele firii pământești în viața voastră? Galateni 5:19-21 _________________________
9. Se poate sluji firii și Duhului în același timp? Galateni 5:16,17; Romani 8:1-8; Matei 6:24
_____________________________________________________________________________________