[duminică, 24 martie]

Studiu de caz

Atunci mi-a arătat râul apei vieţii, scânteind ca şi cristalul. El ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului, 2 trecând prin mijlocul străzii cetăţii. Pe fiecare mal al râului se afla pomul vieţii, care făcea roade de douăsprezece ori, dându-şi rodul o dată în fiecare lună. Frunzele pomului erau pentru vindecarea neamurilor. 3 Nu va mai fi nimic blestemat acolo. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în cetate[a], iar robii Lui I se vor închina. 4 Îi vor vedea faţa, iar Numele Lui va fi pe frunţile lor. 5 Nu va mai fi noapte, nu vor mai avea nevoie de lumina lămpii şi nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Ei vor domni în vecii vecilor.

6 Mi-a spus: „Aceste cuvinte sunt demne de încredere şi adevărate. Domnul, Dumnezeul duhurilor profeţilor, Şi-a trimis îngerul să le arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând.“

Isus vine în curând
7 „Iată, Eu vin curând! Ferice[b] de cel ce păzeşte cuvintele profeţiei din această carte!“

8 Eu, Ioan, sunt cel care am auzit şi am văzut aceste lucruri. Când le-am auzit şi le-am văzut, am căzut să mă închin la picioarele îngerului care mi le-a arătat. 9 Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine, cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!“ 10 Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele profeţiei din această carte, căci vremea este aproape. 11 Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel sfânt să se sfinţească şi mai departe!“

12 „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 13 Eu sunt Alfa şi Omega[c], Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.

14 Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate! 15 Afară sunt câinii[d], vrăjitorii, cei desfrânaţi, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte şi practică minciuna. (Apocalipsa 22:1-14)

 

Fișă de studiu

  1. Care sunt „noile” dimensiuni ale Noului Ierusalim, din versetele 1-6?
  2. Ce recoltă dă râul vieții? Ce spune acest lucru despre sursa aces- tui râu?
  3. Compară acest pasaj cu Ezechiel 47:1-12; Ioel 3:18 și Zaharia 14:8. Care sunt asemănările? Care sunt deosebirile? Ce ne spun aceste viziuni despre Dumnezeu?
  4. Ce crezi că vrea să spună Ioan când afirmă că numele lui Dumne- zeu va fi pe frunțile lor?
  5. De ce suntem răsplătiți pentru ceea ce am făcut, dacă suntem mântuiți prin har? (Ioan 15:8-11; Romani 6:15-18; Iacov 2:14-18)

După ce ai parcurs pasajul biblic, meditează cu rugăciune la următoarele cuvinte ale lui Richard L. Neil:
„Poți fi acolo – trebuie să fii acolo. Greutățile din lumea noastră prezentă nu se pot compara cu bucuria pe care o vom simți reuniți cu cei dragi ai noștri și privindu-L în față pe Salvatorul nostru. Ce presupune ajungerea acolo? Doar hotărârea de a-I permite lui Hris- tos să conducă viața ta. Acceptarea jertfei Sale pentru păcatele tale și viața trăită după poruncile găsite în Cuvântul Său sunt singurele condiții pentru a putea trăi cu Dumnezeu o veșnicie. Prețul a fost achitat. Alegerea îți aparține.” (Richard L. Niel, His Coming, pag. 94)
Ce vei alege?