[luni, 25 noiembrie] „În cetăţile lor”

 

 

3. Privește la listele din Ezra 2 și Neemia 7. Ce observi acolo? 

 

Ezra 2

”Iată oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui. 2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 3 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi; 4 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi; 5 fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci; 6 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 7 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 8 fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci; 9 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci; 10 fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi; 11 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei; 12 fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi; 13 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase; 14 fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase; 15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru; 16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt; 17 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei; 18 fiii lui Iora, o sută doisprezece; 19 fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei; 20 fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci; 21 fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei; 22 oamenii din Netofa, cincizeci şi şase; 23 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt; 24 fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi; 25 fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei; 26 fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu; 27 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi; 28 oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei; 29 fiii lui Nebo, cincizeci şi doi; 30 fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase; 31 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 32 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 33 fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci; 34 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci; 35 fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci. 36 Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei; 37 fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi; 38 fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; 39 fiii lui Harim, o mie şaptesprezece. 40 Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru. 41 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt. 42 Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă. 43 Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, 45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46 fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan, 47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, 48 fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, 49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, 50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, 51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 52 fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa, 53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 54 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 55 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 57 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami. 58 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi. 59 Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul ca să facă dovada că erau din Israel. 60 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi. 61 Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 62 Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, au fost îndepărtaţi de la preoţie 63 şi dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri preasfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim. 64 Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi, 65 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei, se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe. 66 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri, 67 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari. 68 Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aşeze din nou pe locul unde fusese. 69 Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti. 70 Preoţii şi leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s-au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui..”

 

Neemia 7

”După ce s-a zidit zidul şi am pus uşile porţilor, au fost puşi în slujbele lor uşierii, cântăreţii şi leviţii. 2 Am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Hanania, căpetenia cetăţuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica lui de Dumnezeu, 3 şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui şi uşile să fie închise cu încuietorile în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.” 4 Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea şi casele nu erau zidite. 5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai-mari, pe dregători şi poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie şi am văzut scris în ea cele ce urmează. 6 Iată pe cei din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui. 7 Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 8 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi; 9 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi; 10 fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi; 11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci; 14 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci; 15 fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt; 16 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt; 17 fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi; 18 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte; 19 fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte; 20 fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci; 21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt; 22 fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt; 23 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru; 24 fiii lui Harif, o sută doisprezece; 25 fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci; 26 oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt; 27 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt; 28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi; 29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei; 30 oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu; 31 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi; 32 oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei; 33 oamenii din celălalt Nebo, cincizeci şi doi; 34 fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci; 37 fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu; 38 fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 39 Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei; 40 fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi; 41 fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; 42 fiii lui Harim, o mie şaptesprezece. 43 Leviţi: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru. 44 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt. 45 Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt. 46 Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon, 48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, 49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, 50 fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, 51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, 52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim, 53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 54 fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa, 55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 56 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 59 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon. 60 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi. 61 Iată pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa părintească şi neamul ca dovadă că erau din Israel. 62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi. 63 Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 64 Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie, 65 şi dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim şi Tumim. 66 Adunarea întreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi, 67 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe. 68 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri, 69 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari. 70 Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti. 71 Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici de aur şi două mii două sute de mine de argint. 72 Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti. 73 Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.”

 

 

Repetarea listei din Ezra 2 (a celor întorși din robia babiloniană cu Zorobabel și Iosua) în Neemia 7 este intenționată. Din nou, aceste liste ni se pot părea plictisitoare, dar ele ne descoperă ceva important – Dumnezeu Se îngrijește de fiecare detaliu care pentru noi poate părea neinteresant.

 

Zidurile Ierusalimului erau terminate și textul biblic ne demonstrează că în prima generație a celor întorși, generația Ezra–Neemia, cu toții au contribuit la această mare realizare, deși doar Dumnezeu le­-a dat acest succes. Noua generație a construit pe realizările generației anterioare, deși misiunea ei era complicată, cu multe obstacole și nu a fost îndeplinită în timpul propus.

 

Conducerea lui Ezra și Neemia a fost valoroasă, dar și poporul și­-a făcut datoria. Fiecare grup s­-a implicat în diverse lucrări realizate în diverse momente, iar rezultatul a fost impresionant. Începutul (Ezra 2) este legat de sfârșit (Neemia 7) și nu numai templul a fost reconstruit, ci și Ierusalimul a fost renovat și bine consolidat.

 

4. Ce ne spune Biblia despre succesul lor în a împlini voia lui Dumnezeu?

 

Neemia 7:73

”Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor.”

 

„Preoții și leviții… și tot Israelul s­-au așezat în cetățile lor.” În multe privințe, întoarcerea lor și reconstruirea au fost uimitoare. În urmă cu mulți ani, țara fusese cucerită, capitala era pustiită, templul era dărâmat, iar acum poporul se întorsese în aceea țară și reconstruise cetatea ­capitală, cu zidul ei, totul, inclusiv templul. Probabil că și israeliții, și cei din jur considerau aceasta o minune. Totul a fost făcut conform cu voia și făgăduințele lui Dumnezeu.

 

Sunt lucruri în viața ta care par lipsite de speranță și zadarnice, dar pentru care încă te încrezi în Dumnezeu ca să le rezolve?