[marți, 26 martie] Mileniul

 

 

3. În ce stare se află pământul în timpul mileniului? În ce sens este Satana legat cu un lanţ?

 

Apocalipsa 20:1-3

”Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.”

 

Ieremia 4:23-26

”23 ‘Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri, şi lumina lor a pierit! 24 Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi şi toate dealurile se clatină! 25 Mă uit, şi iată că nu este niciun om şi toate păsările cerurilor au fugit! 26 Mă uit, şi, iată, Carmelul este un pustiu şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse!’” 

 

 

Cei o mie de ani (mileniul) încep la revenirea lui Hristos. Atunci sunt legaţi Satana şi îngerii lui căzuţi. Este o vorbire figurată. Satana este „legat” de circumstanţe. Pământul a fost devastat de plăgi şi depopulat şi se află într-o stare în parte asemănătoare cu cea de dinaintea creării lumii (Geneza 1:2). El devine astfel un fel de închisoare pentru Satana pe parcursul mileniului. Din moment ce nu mai există fiinţe umane pe care să le ispitească şi cărora să le facă rău, Satana şi demonii lui nu au altceva de făcut decât să privească la consecinţele răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu.

 

4. Unde se vor afla sfinţii în timpul mileniului?

 

Apocalipsa 20:4-15

”4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor cenu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. 10 Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde sunt fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. 11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. 14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. 15 Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc.”

 

Apocalipsa ne descoperă despre credincioşi că ei vor petrece mileniul în locaşurile cereşti pregătite de Hristos. Ioan îi vede stând pe scaune de domnie ca împăraţi şi preoţi şi judecând lumea. Isus le-a promis ucenicilor Săi acest lucru (Matei 19:28). Şi Pavel a declarat că sfinţii vor judeca lumea (1 Corinteni 6:2,3).

 

Prin judecata aceasta se stabileşte corectitudinea acţiunilor lui Dumnezeu. În decursul istoriei, Satana a ridicat îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu şi la modul în care S-a purtat El cu fiinţele pe care le-a creat. În timpul mileniului, Dumnezeu le oferă celor răscumpăraţi acces la rapoartele istoriei ca să găsească răspunsuri la toate întrebările legate de corectitudinea deciziilor Lui în dreptul celor pierduţi, precum şi la întrebările legate de modul în care i-a călăuzit în viaţă. La finalul mileniului, toate întrebările cu privire la dreptatea Sa vor fi lămurite definitiv. Credincioşii nu vor mai avea niciun dubiu că acuzaţiile lui Satana sunt nefondate. Ei înţeleg acum dreptatea lui Dumnezeu şi justeţea pedepsei finale.

 

Cu toții avem întrebări dificile la care nu am primit răspuns. Însă, în curând, Dumnezeu ne va răspunde la toate. Ce ne spune aceasta despre caracterul Său?

 

foto: Curtea Internațională de Justiție de la Haga.