[Joi] ÎHristos în Apocalipsa (2)

8. Ce declară Isus despre Sine în Apocalipsa 1:11,17,18?

Apocalipsa 1:11,17,18
11. Care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”
17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

În aceste versete, Isus este înfăţişat stând în picioare între şapte sfeşnice de aur. Ioan a fost atât de copleşit de descoperirea Sa în acest rol, încât a căzut la picioarele Lui ca mort. Dar Isus, Domnul oricărei mângâieri, i-a spus să nu se teamă şi a declarat că El este Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Alfa şi Omega – referiri la existenţa Sa eternă ca Dumnezeu. După aceea, i-a amintit despre moartea şi învierea Sa şi despre speranţa pe care o aduce învierea. Şi a declarat că El ţine „cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor”, repetând, practic, ce i-a spus Martei după moartea fratelui ei: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25,26).

În ambele situaţii, Isus ne îndreaptă gândul către speranţa învierii, marele apogeu al credinţei creştine. Fără această speranţă, ce rost ar mai avea toate celelalte aşteptări ale noastre?

9. Ce alte învăţături despre Isus găsim în Apocalipsa 22:7,12,13?

Apocalipsa 22:7,12,13
7. „Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”
12. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”

„Hristos Isus este Afla şi Omega, Geneza din Vechiul Testament şi Apocalipsa din Noul Testament. Ambele se întâlnesc în Hristos. Adam şi Dumnezeu sunt împăcaţi prin ascultarea celui de-al doilea Adam, care a împlinit lucrarea de biruire a ispitelor lui Satana şi de răscumpărare a eşecului şi a căderii ruşinoase a lui Adam.” (Comentariile lui Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 6, pp. 1092–1093)

Da, Isus este începutul şi sfârşitul. El ne-a creat la început şi, la sfârşit, la venirea Sa, El ne va da trupuri noi.

De la primul şi până la ultimul ei verset, pe măsură ce ne prezintă evenimentele istorice, dar mai ales evenimentele din timpul sfârşitului, cartea Apocalipsa rămâne permanent Descoperirea lui Isus Hristos. De aceea, studiul nostru despre evenimentele finale trebuie să Îl aibă în centru pe Isus Hristos.

Ce putem face zilnic pentru a-L păstra pe Isus în centrul vieţii noastre?