[Miercuri] 16 Ianuarie

 

 

Isaia 14:12-14 „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt».”

 

Iosua 24:15 „Şi dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

 

1 Samuel 7:3 „Samuel a zis întregii case a lui Israel: «Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și Astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-I numai Lui; și El vă va izbăvi din mâna filistenilor».”

 

1 Împărați 18:20,21 „Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci, Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: «Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal!» Poporul nu i-a răspuns nimic.”

 

2 Împărați 17:33 „Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați.”

 

Matei 6:24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.”

 

Romani 7:21-25 „Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte?”

 

(Mai mult: Ezechiel 28:13-19; Matei 4:10; Luca 10:17-20; Ioan 10:7-10; Romani 6:16-18; Romani 8:28-9:1; Efeseni 6:10-18; Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15,16.)