Atmosfera HARULUI

Text de memorat | Evrei 4:16

„Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.”

 

SECȚIUNEA I

Vă amintiți când ați învățat să respirați? La naștere, cel puțin pentru o secundă sau două, nu ați știut prea bine să respirați. Probabil că ați primit o palmă ușoară în spate; deoarece mintea voastră căuta o cale să exprime disconfortul, nu ați găsit altă soluție decât să vă folosiți plămânii.

Iar de atunci ați folosit plămânii mereu. Chiar și când încercați să vă țineți respirația, celulele voastre încă respiră oxigenul rămas de la cea mai recentă inspirație. Celulele voastre vii nu încetează să respire. Pruncii creștini au nevoie, la rândul lor, să învețe să-și umple plămânii spirituali. Există o atmosferă în jurul planetei pe care numai cei născuți din nou o pot respira.

„În darul fără egal al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat lumea întreagă cu o atmosferă de har, tot așa de reală ca și aerul care înconjoară globul pământesc. Toți aceia care aleg să respire această atmosferă dătătoare de viață vor trăi și vor crește până la statura de bărbați și femei în Hristos Isus.” – Calea către Hristos, p. 68

Primii apostoli au redat aceeași idee în termeni diferiți. Au spus că fiecare creștin ar trebui „să stăruie în harul lui Dumnezeu”. (Faptele apostolilor 13:43) Când vine vorba despre atmosfera de har, cu siguranță că nu dorim să ne ținem respirația. În săptămâna aceasta vom învăța cum să respirăm aerul spiritual. Și vom revedea ce înseamnă harul.

„Harul este o favoare nemeritată… Natura noastră păcătoasă are nevoie de harul unui Dumnezeu milos. Harul a fost acela care L-a trimis pe Mântuitorul să ne caute ca pe niște oi rătăcite și să ne aducă înapoi, în staul.” (Solii alese, vol. 1, p. 164)

Este drăguț din partea voastră dacă invitați un prieten să se așeze la rând în fața voastră. Dar acesta nu este har. De ce nu? Pentru că harul biblic este mult mai mult decât amabilitate; implică iertarea. Poate include iertare, ajutor, învățare sau chiar și educare. Harul este milos cu o persoană care a acționat greșit și nu merită să fie tratată bine. De exemplu, har este dacă tundeți iarba vecinului care s-a purtat urât cu voi.
Harul lui Dumnezeu este mult mai profund și mai plin de semnificații decât cel omenesc. Noi suntem vinovați de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu ne datorează este o pedeapsă corectă: moartea eternă. În consecință, toate darurile pe care El i le oferă omului vinovat sunt date prin harul Său.
Ioan 1:16 – „Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har.”

Deoarece Dumnezeu ignoră vina noastră îndeajuns de mult încât să asculte rugăciunile noastre pentru iertare și pentru darul Duhului Sfânt, inclusiv ascultarea rugăciunii este un har. Faptul că Dumnezeu ne îngăduie să Îl numim Tată este un har. Faptul că Dumnezeu îl reține pe Satana să nu ne rupă în bucăți este tot un har. Dacă ne bucurăm de frumusețea unei flori și de apu- surile de soare, acestea sunt har. Iar când Isus a preluat păcatele și durerile noastre și a suferit pentru noi, tot har a fost – cea mai desăvârșită revelare a harului Său. De fapt, dacă aveți nevoie de orice fel de ajutor de la Dum- nezeu și cereți ajutorul Lui, cereți har. Dumnezeu este atât de preocupat să acorde har, încât tronul Său este numit „tronul harului”.

Evrei 4:16 – „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.”
Harul este rațiunea pentru care oricine poate avea speranță în acest veac rău. Influențele răului au crescut. Capacitatea de a-i educa pe tineri a scăzut. Ispite puternice tind să ne capteze atenția, iar noi suntem mai neputincioși decât oamenii care au trăit înaintea noastră.
Punând ideile acestea laolaltă puteți concluziona că este mult mai greu să fim salvați decât a fost pentru stră-stră-străbunicii noștri. Și chiar așa ar fi, dacă n-ar exista harul.
Matei 24:12 – „Și, din pricina înmulțirii fără- delegii, dragostea celor mai mulți se va răci.” Romani 5:20 – „Ba încă și Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult.”
Deci harul s-a înmulțit cu siguranță în zilele noastre. Ar trebui să învățăm să-l respirăm. (Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea I.)

SECȚIUNEA II

Un vechi și frumos imn american spunea: „Harul, harul, harul lui Dumnezeu,/ Harul care m-a iertat și m-a curățit;/ Harul, harul, harul lui Dumnezeu,/ Harul care este mai mare decât păcatele mele.”

Cei mai mulți creștini cred că evreii erau salvați prin fapte, în timp ce popoarele creștine sunt mântuite prin har. Dar oare chiar așa ne învață Biblia?
Faptele apostolilor 15:11 – „Ci credem că noi [evreii], ca și ei [neamurile], suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.”
Adevărul este că nimeni nu a fost mântuit vreodată prin fapte. Dacă Dumnezeu ar fi putut să dea o lege prin care să-i mântuiască pe oameni, ar fi dat-o, iar Isus nu ar mai fi trebuit să moară. Dumnezeu ne-ar fi lăsat să ne mântuim prin ascultarea noastră.
Galateni 3:21 – „Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.”

Biblia, atât Vechiul, cât și Noul Testament, este des- pre har. Când Evrei 11 vorbește despre oamenii mântuiți din Vechiul Testament, ne arată că ei au fost mântuiți prin credință, ca și noi. Iar dacă suntem salvați prin credință, cu siguranță suntem salvați prin har.
Efeseni 2:8,9 – „Căci prin har ați fost mântu- iți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”
De fapt, motivul pentru care Dumnezeu Se folosește de credință ca de o condiție de mântuire a noastră este acela că El ne poate da har.
Romani 4:16 – „De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har.”

Mulți dintre cei care merg la biserică au idei confuze despre har din cauză că nu realizează cât de mult poate face harul. Ei se gândesc la har ca fiind limitat doar la iertare. Dar harul face mai mult decât să ierte. Harul lui Dumnezeu este capabil să ne dea putere să rezistăm ispitei și să trăim o viață evlavioasă chiar acum, în acest veac stricat. Dacă ai văzut pe cineva a cărui viață a fost schimbată de la răutate la neprihănire, ai văzut harul lui Dumnezeu în acțiune.

Tit 2:11,12 – „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgâ- nătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.”
Mai avem de învățat despre atmosfera harului și despre cum să respirăm profund puterea lui dătătoare de viață. (Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea II.)

SECȚIUNEA III

Noi respirăm de mai multe ori într-un minut, pe tot parcursul zilei, pe tot timpul nopții și o facem fără să fim conștienți măcar. Prin această dependență constantă de a inspira aer, Dumnezeu ilustrează nevoia noastră de comuniune constantă cu El.

„Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate păstra sănătatea sufletului. (…) Dacă neglijați rugăciu- nea sau vă rugați din când în când, după cum vi se pare convenabil, vă veți pierde legătura cu Dumnezeu.” – Slujitorii Evangheliei, p. 254

Sau, după cum Pavel spune: 1 Tesaloniceni 5:17 – „Rugați-vă neîncetat.”

Când ne rugăm permanent, noi ne bucurăm de atmosfera harului. Desigur, noi nu putem să ajungem la tronul din cer cu cererea ca Dumnezeu să ne acorde atenție. Uneori nu putem ajunge nici măcar la primarul din orașul în care locuim. De ce nu? Pentru că, pentru ființele sfinte ale cerului, noi suntem murdari. Când ne rugăm, rugăciunile noastre nu ar putea merge mai departe decât ajunge sunetul vocii, dacă nu ar fi harul.
Harul amestecă rugăciunile noastre cu minunata tămâie care face rugăciunile acceptabile înaintea Tatălui.

Apocalipsa 8:3 – „Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului, cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.”
Tămâia reprezintă meritele lui Isus. Rugăciunile noastre sunt prezentate înaintea Tatălui ca și cum am trăi viața sfântă a lui Isus. Dar noi nu am trăit o asemenea viață, nu? Deci acesta este pur și simplu har.
Și de unde știm noi că tămâia reprezintă meritele lui Isus? În serviciile de la sanctuar, israeliților li s-a spus în mod repetat că sacrificiul era de un „bun miros” lui Dumnezeu. Pavel explică faptul că acest bun miros reprezintă iubirea cu care Hristos S-a jertfit pentru noi.

Efeseni 5:2 – „Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi «ca un prinos și ca o jertfă de bun miros» lui Dumnezeu.”

Deci, când noi ne rugăm frecvent, alegem să respirăm atmosfera harului care înconjoară această planetă. Îngerii trebuie că se minunează mult de cât de puțin „respiră” creștinii!

„Deși în jurul nostru s-ar putea să fie o atmo- sferă infectată, coruptă, noi nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Putem închide orice intrare închipuirilor necurate și gândurilor nesfinte, înălțând inima, ființa noastră în prezența lui Dumnezeu prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pămân- tului și vor avea o continuă comuniune cu cerul.” – Calea către Hristos, p. 99

Ați făcut vreodată un studiu biblic bazat pe un singur cuvânt? Aceasta este o metodă excelentă de studiere a Bibliei. Folosind o concordanță biblică, un program de căutare sau o pagină web, examinați toate versetele în care găsiți un anumit cuvânt. Încercați să căutați cuvântul „har”. Luați notițe cu privire la ce ați descoperit. Atunci când veți termina, s-ar putea să aveți o înțelegere superioară a adjectivului „minunat” din imnul „Atâta har”.

„Atâta har, ce minunat!/ Azi pot să fiu salvat!/ Am fost pierdut, nenorocit,/ Dar Domnul m-a iubit!” Minunat, într-adevăr, că Dumnezeu a găsit o cale de salvare pentru asemenea cazuri fără speranță, cum am fost noi!

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIE

Secțiunea I

1. Cum de planeta noastră a ajuns să fie înconjurată de o atmosferă de har? __________________________________________

2. Cum numește Biblia tronul lui Dumnezeu și de ce? Evrei 4:14-16 _______________________________________________

3. Este harul doar pentru persoanele neprihănite? Matei 5:44,45 _________________________________________________

Numiți câteva daruri ale harului, pe care Dumnezeu le-a dat tuturor. ______________________________________________

Cum le putem arăta noi har tuturor, incluzând persoanele cărora nu le place de noi? Matei 5:43-48 _________________________

Secțiunea II

4. Tit 2:11 spune că harul lui Dumnezeu le-a fost arătat tuturor oamenilor. În ce sens putem spune că s-a întâmplat lucrul acesta?_____________________________________________________________________________________________

5. În afara iertării păcatelor noastre, ce altă lucrare mai face harul?________________________________________________

Secțiunea III

6. Citiți paragrafele din Calea către Hristos de la pagina 1 la 4. În cuvintele voastre, cum am putea noi să respirăm constant atmosfera harului? _________________________________________________________________________________

7. Ce face ca rugăciunile noastre să fie acceptabile pentru Dumnezeu?_________________________________

8. Faceți un studiu biblic privind cuvântul „har”, după sugestia din Secțiunea III. Alegeți patru versete și faceți-le un rezumat în spațiul de mai jos.______________________________________________________________