[duminică, 3 mai]

Caz în studiu

„Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și toată adunarea lui Israel au ve- nit la Roboam și i-au vorbit așa: «Tatăl tău ne-a îngreunat jugul; acum tu ușurează această as- pră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji.» […]
Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: «Întoarceți-vă la mine peste trei zile!» Împăratul
a răspuns aspru poporu- lui. A lăsat sfatul pe care i-l dăduseră bătrânii și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor: «Tatăl meu v-a îngreunat jugul,dareu vi-l voi face și mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane.»”

„Când a văzut tot Israelul că împăra- tul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: «Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Isra- ele! Acum, vezi-ți de casă, Davide!» Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. Copiii lui Israel care locuiau în ce- tățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci îm- păratul Roboam a trimis pe Hado- ram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și îm- păratul Roboam s-a grăbit și s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.”

„Roboam, venind la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni de război, ca să lupte împotriva lui Israel și să-i aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. Dar cuvântul Domnului i-a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu: «Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spune-le: Așa vorbește Domnul: Să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.» Ei au as- cultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam.”

„Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Avea patruzeci și unu de ani când a ajuns împărat și a domnit șaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să-și pună Numele în ea. Mamă-sa se numea Naama, Amonita. El a făcut lucruri rele, pentru că nu și-a pus ini- ma să caute pe Domnul.” (1 Regi 12:1-4,12-14; 2 Cronici 10:16-19; 11:1-4; 12:12-14)

După ce ai parcurs pasajul de la secțiunea Caz în studiu, încearcă să pui titluri fragmentelor importante.

Apoi notează lângă fiecare pasaj lecția pe care o avem de învățat:

1 Regi 12:1-4:12-14

Roboam s-a dus la Şehem, pentru că tot Israelul venise la Şehem să-l facă rege. 2 Când Ieroboam, fiul lui Nebat, a auzit lucrul acesta, el se afla în Egipt, acolo unde fugise de regele Solomon. Ieroboam s-a întors din Egipt[a]. 3 Au trimis să-l cheme, iar Ieroboam şi întreaga adunare a lui Israel au venit şi i-au vorbit lui Roboam astfel: 4 – Tatăl tău a îngreunat jugul nostru. Acum, despovărează-ne de slujba aspră a tatălui tău şi de jugul cel greu pe care l-a pus peste noi şi-ţi vom sluji!

12 Ieroboam, însoţit de tot poporul, a venit la Roboam a treia zi, după cum le poruncise regele când le zisese: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile!“ 13 Regele i-a răspuns aspru poporului. El nu a luat în seamă sfatul pe care i l-au dat bătrânii 14 şi le-a vorbit potrivit sfatului tinerilor: – Tatăl meu v-a îngreunat jugul, dar eu voi adăuga mai mult la jugul vostru. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace.

Titlu ______________________

Lecție _____________________

1 Cronici 10:16-19; 11:1-4

Tot Israelul s-a strâns la David, în Hebron, şi i-a zis: „Suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta! 2 Odinioară, chiar şi atunci când Saul era rege, tu îl conduceai pe Israel în războaie. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a promis de altfel: «Tu vei păstori poporul Meu Israel şi vei fi conducător peste poporul Meu Israel!»“ 3 Toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel[a] veniseră la rege, în Hebron, astfel că David a încheiat legământ cu ei înaintea Domnului, la Hebron. Apoi ei l-au uns pe David ca rege peste Israel, după Cuvântul Domnului profeţit de Samuel.4 David şi întreg Israelul au înaintat spre Ierusalim (adică Iebus) împotriva iebusiţilor care locuiau acolo.

Titlu ______________________

Lecție _____________________

2 Cronici 12:12-14

12 Pentru că s-a smerit, mânia Domnului s-a abătut de la el şi nu l-a nimicit de tot. Încă se mai găseau în Iuda unele lucruri bune. 13 Regele Roboam şi-a întărit cârmuirea la Ierusalim şi a continuat să domnească. Roboam avea patruzeci şi unu de ani când a devenit rege şi a domnit timp de şaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care Domnul a ales-o dintre toate seminţiile lui Israel ca să-Şi pună Numele acolo. Numele mamei lui era Naama, amonita. 14 El a făcut ce este rău, pentru că nu şi-a pus inima să-L caute pe Domnul.

Titlu ______________________

Lecție _____________________