Comentarii inspirate (st. 10)

Educația în artă și științe

Sabat după-amiază, 28 noiembrie

Nimic nu este mai bine calculat să fortifice mintea și să învioreze intelectul decât studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Nicio altă carte nu are atâta putere de a eleva gândurile, de a înviora facultățile, precum vastele și înălțătoarele adevăruri ale Bibliei. Dacă ar studia așa cum trebuie Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ar avea o lărgime a minții, o noblețe a caracterului și o stabilitate a scopului, cum rar sunt întâlnite în aceste vremuri. Căutarea adevărului îl va răsplăti de fiecare dată pe cercetător și orice descoperire îi va deschide câmpuri de investigație mai bogate. – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 460

Lucrarea fiecărui învățător și a fiecărui părinte ar trebui să fie aceea de a îndrepta mintea copiilor și a tinerilor către marile adevăruri ale Cuvântului Inspirației. Acesta este genul de educație esențială pentru viața aceasta și pentru cea viitoare. Să nu se creadă că astfel va fi împiedicat studiul științelor sau va fi coborât standardul educației. Nimic nu este atât de înălțător și înviorător ca studiul marilor teme referitoare la viața noastră veșnică. Tinerii trebuie să cunoască aceste adevăruri ale lui Dumnezeu și mintea lor va crește și se va întări prin efort. Orice tânăr care este un împlinitor al Cuvântului va fi dus într-un câmp al gândirii mai larg și va găsi o bogăție de știință care este nepieritoare. – My Life Today, p. 107

Dumnezeu îi cheamă pe profesori să privească cerul și să studieze lucrările Sale din natură. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit” (Psalmii 19:1-3). Să nu ne străduim noi să înțelegem minunatele lucrări ale lui Dumnezeu? Am face bine să citim mai des Psalmul 19, pentru a putea înțelege cum face Domnul legătură între Legea Sa și lucrurile create de El.
Putem găsi pentru școlile noastre un alt manual mai plin de informații adânci și serioase decât este Cuvântul viului Dumnezeu? Atunci de ce să fie dată la o parte această Carte, în favoarea scrierilor unor autori profani? Ce carte mai de valoare ar putea fi pusă în mâna elevilor decât aceea care îi învață cum să poată moșteni viața veșnică? Lecțiile istoriei biblice trebuie prezentate tinerilor în școlile noastre, pentru ca aceia care nu au dragoste pentru Dumnezeu și interes în cele spirituale să poată deveni interesați și să învețe să iubească Cuvântul. …
Elevul să aibă mereu Biblia la el și, când i se oferă ocazia, să citească un text și să mediteze la el. Mergând pe stradă, așteptând în vreo stație, așteptând o întâlnire, să folosească ocazia și să mai scoată un gând prețios din vistieria adevărului. – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pp. 453, 463

Duminică, 29 noiembrie: Numai Domnul

La început, Dumnezeu era făcut cunoscut în toate lucrările creaţiunii. Hristos a fost Acela care a întins cerurile și a pus temeliile pământului. Mâna Lui a așezat lumile în spaţiu și a modelat florile câmpului. „El întărește munţii prin tăria Lui.” „A Lui este marea, El a făcut-o” (Psalmii 65:6; 95:5). El a fost Cel care a umplut pământul cu frumuseţe și văzduhul cu cântece. Și, pe toate lucrurile de pe pământ, din văzduh și cer, El a scris mesajul iubirii Tatălui. …
… Chiar și acum, toate lucrurile create proclamă gloria Celui Preaînalt. … Florile își răspândesc parfumul și își expun frumuseţea pentru fericirea omenirii. Soarele își revarsă lumina pentru a înveseli nenumăratele lumi. Oceanul, el însuși sursa tuturor izvoarelor și fântânilor noastre, primește torentele de apă de pe întregul pământ, dar primește ca să dea. Aburii care se ridică din adâncul său se transformă și cad în ploi pentru a uda pământul, făcându-l să încolţească și să odrăslească. – Hristos, Lumina lumii, pp. 20–21

Tot ce poate cuprinde mintea este deschis înaintea noastră de Biblie. Ea este hrana noastră spirituală. Noi trebuie să contemplăm minunatele lucrări ale lui Dumnezeu și să le repetăm copiilor noștri lecțiile învățate, pentru a-i putea face să vadă iscusința, puterea și măreția Lui în lucrarea mâinilor Sale. – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pp. 453–454

Prin intermediul lucrurilor pe care le-a creat, reușim să-L cunoaștem mai bine pe Creator. Cartea naturii este marele manual pe care trebuie să-l folosim, în corelare cu Sfintele Scripturi, pentru a-i învăța pe alții despre caracterul lui Dumnezeu și pentru a conduce oile pierdute înapoi, la staulul Său. Când sunt studiate lucrările lui Dumnezeu, Duhul Sfânt inspiră convingere în suflet. Aceasta nu este convingerea rezultată din raționamente logice. Dar, dacă mintea nu a devenit prea întunecată în privința cunoașterii lui Dumnezeu, dacă ochii nu au ajuns prea orbi ca să-L vadă şi urechea prea surdă ca să audă glasul Lui, este descoperită o semnificație mai profundă a Cuvântului scris al lui Dumnezeu și adevăruri spirituale sublime se imprimă în inimă. – Parabolele Domnului Hristos, p. 24

„Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc! … El a lăsat o aducere-aminte a minunilor Lui” (Psalmii 111:2-4).
Cel care a așezat perlele în ocean și ametistul și crisolitul între stânci este un iubitor de frumos. Soarele înălțându-se pe cer este o reprezentare a Aceluia care este viața și lumina a tot ce a făcut El…
Vom putea atunci, în bucuria adusă de darurile Lui, să-L uităm pe Dăruitor? Mai degrabă, acestea să ne conducă la contemplarea bunătății și a iubirii Sale. Fie ca tot ce este frumos în căminul nostru pământesc să ne amintească de râul de cristal și de câmpiile verzi, de unduirea pomilor și de fântânile cu apă vie, de cetatea strălucitoare și de cântăreții îmbrăcați în haine albe din căminul nostru ceresc – acea lume a frumuseții pe care niciun artist n-o poate picta și nicio limbă muritoare n-o poate descrie. – My Life Today, p. 175

Luni, 30 noiembrie: „Cu podoabe sfinte”

Luați Biblia drept carte de studiu și vedeți dacă sunteți plini cu dragostea lui Dumnezeu. Inima voastră poate fi aridă, mintea slabă, dar, dacă veți studia Cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune, lumina vă va inunda mintea. Dumnezeu lucrează cu orice elev silitor. Profesorii care vor învăța de la Marele Învățător vor primi ajutorul lui Dumnezeu, la fel ca Daniel și tovarășii lui, despre care raportul spune: „Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele” (Daniel 1:17). – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 455

Dumnezeu îi cheamă pe oameni să-L vadă în minunile cerurilor. „Ridicați-vă ochii”, spune El, „și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește” (Isaia 40:26). Dumnezeu vrea ca noi să cercetăm lucrurile infinitului și, din acest studiu, să învățăm să-L iubim, să-L respectăm și să-L ascultăm. Cerurile și pământul, cu bogățiile lor, trebuie să ne învețe lecțiile dragostei, ale purtării de grijă și ale puterii lui Dumnezeu. – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pp. 456–457

„Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă“ (1 Samuel 16:7), la inima omenească, cu sentimentele ei contradictorii de bucurie și întristare, la inima aceasta rătăcitoare și capricioasă care este sălașul atâtor necurății și înșelătorii. El îi cunoaște motivațiile, îi știe cu exactitate intențiile și scopurile. Mergeți la El cu sufletul vostru așa mânjite de păcat cum este! Asemenea psalmistului, deschideți-i larg tainițele înaintea ochiului atotvăzător, exclamând: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei“ (Psalmii 139:23,24). – Calea către Hristos, pp. 34–35

Compasiunea Sa duioasă era simțită de inimile împovărate și îngrijorate ca o atingere vindecătoare. Chiar și în mijlocul tulburării provocate de vrăjmașii Săi furioși, Domnul Hristos era înconjurat de o atmosferă a păcii. Farmecul înfățișării Sale, frumusețea caracterului Său și, mai presus de toate, iubirea exprimată prin comportamentul și tonul vocii Sale îi atrăgeau la Sine pe toți cei care nu erau împietriți în necredință. Dacă nu ar fi existat spiritul înțelegător și plăcut care se manifesta în fiecare gest și cuvânt, Domnul nu ar fi atras o mulțime atât de mare de oameni la Sine. Cei îndurerați care veneau la El simțeau că este preocupat de interesele și nevoile lor ca un prieten credincios și sensibil și doreau să cunoască mai bine adevărurile pe care le prezenta. Cerul era simțit foarte aproape. Ei tânjeau să rămână cât mai mult în prezența Sa, pentru ca mângâierea dragostei Sale să fie neîncetat cu ei.
Isus din Nazaret era diferit de ceilalți oameni. Întreaga Sa viață era caracterizată de bunăvoință dezinteresată și de frumusețea sfințeniei. În sufletul Său exista cea mai curată iubire, fără cea mai vagă urmă de egoism și păcat. Existența Sa era caracterizată de o armonie desăvârșită. El este unicul model veritabil al bunătății și al perfecțiunii. – Minte, caracter și personalitate, vol. 1, p. 182

Marți, 1 decembrie: Experți în rătăcire

Trebuie să cercetăm zilnic Scripturile ca să cunoaștem calea Domnului și să nu fim amăgiți de idei religioase false. Lumea este plină de teorii false și de idei spiritiste seducătoare, care au tendința de a distruge înțelegerea spirituală clară și de a-i îndepărta pe oameni de la adevăr și sfințenie. Mai ales în acest timp avem nevoie să luăm aminte la avertizarea: „Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte.”
Trebuie să fim atenți ca nu cumva să interpretăm greșit Scripturile. Învățăturile simple ale Cuvântului lui Dumnezeu nu trebuie să fie atât de spiritualizate, încât să se piardă din vedere realitatea. Nu forțați sensul unei fraze din Biblie în încercarea de a scoate ceva neobișnuit, care să fie pe plac. Luați Scripturile așa cum vorbesc ele. Evitați speculațiile deșarte. – The Upward Look, p. 316

Fie ca niciun om să nu îndepărteze mintea oamenilor de la realitate la imaginar prin ademenirile științei. Dumnezeu să fie descoperit în adevărata Lui măreție! Dumnezeu îi cheamă pe bărbații care, în mijlocul idolatriei în cinstea naturii, își vor întoarce privirea de la natură la Dumnezeul naturii. Dumnezeu folosește natura ca pe un slujitor al Său pentru a-Și descoperi puterea. Aceste lucruri, pe care le-a creat El, vestesc lucrarea mâinilor Lui. Din tot ce a creat Dumnezeu, omul – coroana creațiunii Sale – L-a dezonorat cel mai mult. La judecată, oamenii vor sta rușinați și condamnați înaintea lui Dumnezeu pentru că nu au ascultat de Legea Sa, cu toate că li s-a dat inteligență, rațiune și darul vorbirii. …
Un om nu este decât un om. Vorbele care ies de pe buzele lui nu trebuie privite ca venind de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este alături de cei care se află în slujba Lui și nu lucrează cu ei, ele sunt deșertăciune. Pentru copiii lui Dumnezeu este culmea nebuniei să-și pună încrederea în om și să facă tăria lor din cel ce este făcut din carne, ca și ei. – The Upward Look, p. 294

Aceia care citesc și ascultă sofismele care predomină în veacul acesta nu Îl cunosc pe Dumnezeu așa cum este El. Ei contrazic Cuvântul lui Dumnezeu, înalță natura și se închină ei în loc să-L înalțe pe Creator și să I se închine Lui. Cu toate că putem discerne lucrările lui Dumnezeu în lucrurile create de El, lucrurile acestea nu sunt Dumnezeu… . Creația fizică mărturisește despre Dumnezeu și despre Isus Hristos ca Marele Creator al tuturor lucrurilor. „Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost n-a fost făcut fără El. În El era viața, și viața era lumina oamenilor” (Ioan 1:3,4). …
Astăzi, oamenii declară că învățăturile lui Isus cu privire la Dumnezeu nu pot fi susținute de lucrurile din lumea naturală, că natura nu este în armonie cu Scripturile Vechiului și Noului Testament. Această presupusă lipsă de armonie dintre natură și știință nu există. Cuvântul Dumnezeului cerului nu este în armonie cu știința umană, dar este în armonie desăvârșită cu știința creată de El. – The Upward Look, p. 278

Miercuri, 2 decembrie: Nebunia și înțelepciunea

Dumnezeu Își cheamă creaturile să-și întoarcă privirea de la confuzia din jurul lor și să admire lucrarea mâinilor Lui. Când cercetăm lucrările Sale, îngerii cerului vor fi în preajma noastră pentru a ne lumina mintea și a ne păzi de amăgirile lui Satana. Când priviți la minunatele lucruri pe care le-a făcut mâna lui Dumnezeu, lăsați ca inima voastră mândră și neînțeleaptă să-și simtă inferioritatea și dependența. Ce groaznic este ca Dumnezeu să nu fie recunoscut la timp! Cât de rău este să te smerești când este prea târziu! – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 457

De la natură putem dobândi doar o imagine incompletă despre măreția și maiestuozitatea lui Dumnezeu. Vedem lucrarea puterii și a înțelepciunii Sale, dar El Însuși este dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Oceanul, cascadele, munții cei stâncoși și semeți descoperă doar în mod nedesăvârșit lucrarea mâinilor Sale. Satana a adus confuzie și urâțenie în creația lui Dumnezeu. Este nevoie de ceva mai mult decât natura ca să descoperim caracterul Tatălui. …
În aceste zile, multe amăgiri sunt predate ca fiind adevăruri. Unii dintre frații noștri au prezentat vederi pe care noi nu le putem aproba. Apar idei fanteziste, interpretări forțate și ciudate ale Scripturilor. O parte dintre acele învățături par să fie nu fie mare lucru, dar ele se vor dezvolta și vor deveni niște curse pentru cei neîncercați. – The Upward Look, p. 316

În metoda lui Isus de a-Și prezenta învățăturile prin parabole, se găsește un indiciu cu privire la ce este cu adevărat „înalta educație”. El ar fi putut să le descopere oamenilor cele mai profunde adevăruri ale științei. Ar fi putut să dezlege taine pentru înțelegerea cărora erau necesare secole de muncă și de studiu. El ar fi putut sugera idei în diferite domenii ale științei, care ar fi oferit o sursă de cercetare și de inițiative pentru invenții până la încheierea istoriei. Dar Domnul nu a făcut aceasta. Nimic din ce a spus El nu a avut scopul de a satisface curiozitatea sau de a hrăni ambiția oamenilor, oferindu-le posibilități de a obține măreția lumească. În toate învățăturile Sale, Hristos a adus mintea omenească în legătură cu înțelepciunea Celui Infinit. El nu i-a îndrumat pe ascultători să studieze doar niște teorii omenești despre Dumnezeu, despre Cuvântul sau despre lucrările Sale. Domnul Isus i-a învățat să-L vadă pe Dumnezeu în mod direct, așa cum era El manifestat în lucrările Sale, în Cuvântul Său și în dovezile providenței Sale.
Domnul Hristos nu S-a ocupat de teorii abstracte, ci de acele învățături care erau esențiale în vederea dezvoltării caracterului și aveau darul de a extinde capacitatea omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-i spori eficiența în facerea binelui. El le-a prezentat oamenilor adevăruri referitoare la stilul de viață, de care depinde viața veșnică. – Parabolele Domnului Hristos, pp. 22–23

La sfârșitul ostenelilor lui, [Pavel] a căutat rezultatele muncii sale. Din toată adunarea aceea mare de oameni care ascultaseră cuvintele lui elocvente, doar trei au fost convertiți la credință. Apoi, el s-a hotărât ca, din momentul acela, să prezinte mesajul simplu al Evangheliei. El era convins că învățătura lumii nu avea putere să miște inimile oamenilor, dar că Evanghelia era puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. – Comentariile lui Ellen G. White, în CBAZȘ, vol. 6, p. 1062

Joi, 3 decembrie: Răspunsul Domnului

În ştiinţa adevărată nu poate exista nimic contrar învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece amândouă au acelaşi Autor. O înţelegere corectă a amândurora va dovedi întotdeauna că ele sunt în armonie. Adevărul, fie în natură, fie în revelaţie, este în concordanţă cu el însuşi în toate manifestările lui. Dar mintea care nu este iluminată de Duhul lui Dumnezeu va fi întotdeauna în întuneric în ce priveşte puterea Lui. Acesta este motivul pentru care ideile omeneşti despre ştiinţă contrazic atât de adesea învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. – Mărturii, vol. 8, p. 258

În învățăturile izvorâte direct din natură, există o simplitate și o puritate care le conferă cea mai înaltă valoare. Toți oamenii au nevoie de lecțiile oferite de natură. Însăși frumusețea ei îndepărtează sufletul de păcat și de atracțiile lumești și îl conduce spre puritate, spre pace și spre Dumnezeu. Prea adesea, cercetătorii au mintea plină de teoriile și de speculațiile omenești, de filozofia și de știința pe nedrept numită astfel. Ei au nevoie de un contact mai apropiat cu natura. Acești cercetători trebuie să învețe că atât natura, cât și creștinismul au unul și același Dumnezeu. Ei trebuie ajutați să înțeleagă armonia dintre domeniul naturii și cel spiritual. Fiecare scenă pe care o privesc și fiecare lucrare pe care o îndeplinesc trebuie să devină pentru ei o lecție care contribuie la formarea caracterului. În acest fel, capacitățile lor intelectuale vor crește, caracterul lor se va dezvolta și întreaga lor viață va fi înnobilată. – Parabolele Domnului Hristos, pp. 24–25

Natura este o putere, dar Dumnezeul naturii este nelimitat în putere. Prin lucrările Sale este explicat caracterul Său. Cei care Îl judecă pe Dumnezeu privind lucrarea mâinilor Sale, şi nu pe baza presupunerilor marilor oameni, vor vedea prezenţa Sa în toate lucrurile. Ei văd zâmbetul Său în lumina voioasă a soarelui şi dragostea şi grija Sa faţă de om, în câmpiile bogate din timpul toamnei. Chiar şi podoabele pământului, aşa cum sunt văzute în iarba de pe pajiştile verzi, în florile frumoase de toate nuanţele şi în pomii înalţi şi diferiţi ai pădurii, toate mărturisesc despre grija părintească plină de duioşie a Dumnezeului nostru şi despre dorinţa Sa de a-i face fericiţi pe copiii Săi.
Puterea marelui Dumnezeu va fi exercitată pentru aceia care se tem de El. Ascultaţi cuvintele profetului: „Nu ştii? N ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea; ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc” (Isaia 40:28-31). – Solii alese, cartea 3, pp. 309–310

Vineri, 4 decembrie

Pentru studiu suplimentar:
Mărturii, vol. 8, cap. „Urmările păcatului”, pp. 255–256.