Comentarii inspirate (st. 12)

INTERPRETAREA PASAJELOR DIFICILE

Sabat după-amiază, 13 iunie

Natura experienței religioase a unui om este relevată de caracterul cărților pe care acesta alege să le citească în momentele de răgaz. Pentru a avea un tonus sănătos al minții și principii religioase solide, tinerii trebuie să trăiască în comuniune cu Dumnezeu, prin Cuvântul Său. Arătându-ne calea de salvare prin Hristos, Biblia este ghidul nostru pentru o viață la standarde mai înalte și mai bune. Ea conține cea mai interesantă istorie și biografiile cele mai interesante care au fost scrise vreodată. Cei a căror imaginație nu a fost pervertită de lectura bazată pe ficțiune vor găsi Biblia ca fiind cea mai interesantă dintre cărți. – The Youth’s Instructor, 9 octombrie 1902

Când ne întoarcem de la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne hrăni cu scrierile oamenilor neinspirați, atunci mintea se pipernicește, scade. Ea nu este în legătură cu principiile profunde și mari ale adevărului veșnic. Inteligența se adaptează înțelegerii lucrurilor cu care este familiară și, prin faptul că este preocupată numai cu lucruri trecătoare, ea slăbește, puterea i se reduce și, după un timp, nu se mai poate dezvolta. – Parabolele Domnului Hristos, p. 41

Atât înainte, cât și la prima venire a Domnului Hristos, învățătorii religioși prezentau idei ciudate, care erau amestecate cu părți de adevăr într-o așa măsură, încât erau pline de o putere amăgitoare și conduceau sufletele departe de Dumnezeu, cu toate că ei păstrau încă aparența de a fi adevărații Lui închinători. În aceste zile de pe urmă, starea societății este asemănătoare și aceia care se îndepărtează de credință amestecă tot felul de păreri omenești în credința lor. Biblia este supusă criticii. Oare slujitorii bisericilor diferă atât de mult în ce privește interpretarea pe care o dau Scripturii din cauză că ea este inconsecventă și contradictorie? Nu, necazul este că oamenii fac și astăzi ce făceau în vremea lui Hristos, învățând ca doctrine niște porunci omenești. Învățătorii religioși sunt în aceeași situație ca fariseii, cărora Domnul Isus le-a spus: „Nu cunoașteți, nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29). Aceste cuvinte le-au fost spuse unor oameni care se considera că interpretează Scripturile și dau învățături poporului. – Astăzi cu Dumnezeu, p. 164 (4 iunie)

Unii dintre cei care predică adevărul prezent sunt atât de deficitari în cunoașterea Bibliei, încât le este greu să citeze corect din memorie un text din Scriptură. Prin faptul că greșesc mereu prin această stângăcie, ei păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Ei denaturează Scripturile și fac Biblia să spună lucruri care nu sunt scrise în ea. Unii cred că, dacă omul are Duhul Sfânt, o educație sau o cunoaștere cuprinzătoare a Scripturilor nu are o importanță prea mare. Dar Dumnezeu nu trimite niciodată Duhul Său ca semn că aprobă ignoranța. Poate că Dumnezeu are milă și îi binecuvântează pe cei care sunt într-o situație în care le este imposibil să obțină o educație, iar uneori binevoiește să facă în așa fel, încât puterea Sa să fie desăvârșită în slăbiciunea lor. Dar aceste persoane au datoria de a studia Cuvântul Său. Lipsa unor cunoștințe în domeniul științei nu este nicio scuză pentru neglijarea studiului Bibliei, deoarece cuvintele Inspirației sunt atât de simple, încât chiar și cel neînvățat le poate înțelege. – Slujitorii Evangheliei, p. 105

Duminică, 14 iunie: Posibile motive pentru aparentele contradicţii

Deși aveau Scripturile care dădeau mărturie despre Domnul Hristos, iudeii nu erau în stare să Îl vadă pe Domnul Hristos în Scripturi; și, deși noi avem Vechiul și Noul Testament, oamenii răstălmăcesc Scripturile pentru a ocoli adevărurile acestora și, în felul cum tălmăcesc Scripturile, ei învață, ca și fariseii, obiceiuri și tradiții omenești în locul poruncilor lui Dumnezeu. În vremea Domnului Hristos, conducătorii religioși au prezentat atât de multe idei omenești în fața poporului, încât învățătura Lui ajunsese să fie cu totul opusă față de teoriile și practicile lor. Predica de pe Munte a Domnului Isus a contrazis efectiv învățăturile pline de îndreptățire de sine ale cărturarilor și fariseilor. Ei L-au reprezentat atât de greșit pe Dumnezeu, încât El era privit ca un judecător aspru, incapabil de milă, îndurare și dragoste. Ei prezentau la nesfârșit în fața poporului reguli și tradiții despre care spuneau că vin de la Dumnezeu, când, de fapt, ei nu-și întemeiau autoritatea pe un: „Așa zice Domnul”. Deși susțineau că Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu și I se închină Lui, ei Îl reprezentau cu totul greșit, iar caracterul lui Dumnezeu, așa cum a fost reprezentat de Fiul Său, a constituit un subiect original, un dar nou pentru lume. Domnul Hristos a făcut eforturi mari pentru a îndepărta reprezentările intenționat greșite ale lui Satana, pentru a putea reface încrederea omului în dragostea lui Dumnezeu. El l-a învățat pe om să se adreseze Conducătorului suprem al universului prin noul nume „Tatăl nostru”. Acest nume arată adevărata Lui relație cu noi și, când este rostit cu sinceritate de buzele omenești, este ca o muzică pentru urechile lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne conduce către tronul lui Dumnezeu pe o cale nouă și vie, pentru a ni-L prezenta în dragostea Sa părintească față de noi. – The Advent Review and Sabbath Herald, 11 septembrie 1894

Satana este abil în a le sugera îndoieli şi în a inventa obiecţii împotriva mărturiei directe pe care o trimite Dumnezeu şi mulţi consideră că este o virtute, un semn de inteligenţă, să fie necredincioşi, sceptici şi gata să despice firul în patru. Cei care vor să se îndoiască vor avea din plin posibilitatea să o facă. Dumnezeu nu Şi-a propus să îndepărteze orice ocazie de îndoială. El dă dovezi care trebuie să fie cercetate cu atenţie, cu o minte smerită şi cu dispoziţia de a ne lăsa învăţaţi, şi toţi ar trebui să luăm decizii pe baza greutăţii dovezilor. … Dumnezeu oferă suficiente dovezi pentru ca mintea sinceră să creadă, dar cel care întoarce spatele greutăţii dovezilor doar pentru că există câteva lucruri pe care, în înţelegerea lui limitată, nu le pricepe clar va fi lăsat în atmosfera rece, care dă fiori, a necredinţei şi a îndoielii şi credinţa lui va naufragia.” – Mărturii, vol. 5, pp. 675–676

Cei care fac lucrarea cu indiferență și doar pe jumătate consacrați nu vor avea niciodată succes. Tinerii și bătrânii ar trebui să citească Cuvântul lui Dumnezeu și nu numai să citească, ci ar trebui să-L studieze cu o stăruință plină de zel, rugându-se, crezând și cercetând. Astfel vor găsi comoara ascunsă, pentru că Dumnezeu va înviora înțelegerea lor. – Solii pentru tineret, p. 259

Luni, 15 iunie: Înfruntă dificultățile cu sinceritate și atenție

Fii atent cum interpretezi Scriptura! Citește-o cu o inimă deschisă, gata să primească în ea Cuvântul lui Dumnezeu și atunci îți va aduce lumina cerului și va da pricepere celui simplu. Nu celui slab de minte, ci acelora care nu se cred mai înțelepți și mai capabili decât sunt în realitate și nu încearcă să fie originali și independenți căutând să ajungă la o cunoaștere mai presus de ceea ce constituie adevărata cunoaștere. – Astăzi cu Dumnezeu, p. 43 (4 februarie)

Fără călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi mereu predispuşi să răstălmăcim Scripturile sau să le interpretăm greşit. Se citeşte mult Biblia, dar fără niciun folos, ba chiar, în multe cazuri, se produce un rău categoric. Când Cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără respect şi fără rugăciune, când gândurile şi sentimentele noastre nu sunt îndreptate spre Dumnezeu sau nu sunt în armonie cu voinţa Sa, atunci mintea este întunecată de îndoială şi chiar prin studierea Bibliei se întăreşte scepticismul. Vrăjmaşul preia controlul asupra gândurilor şi sugerează interpretări care nu sunt corecte.
Ori de câte ori oamenii nu caută să fie în armonie cu Dumnezeu în cuvânt şi faptă, oricât de învăţaţi ar fi, sunt predispuşi să greşească în înţelegerea Scripturii, astfel că nu este sigur să ne încredem în explicaţiile lor. Când căutăm cu adevărat să facem voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ia preceptele Cuvântului Său şi face din ele principii de viaţă, scriindu-le pe tablele sufletului. Şi doar aceia care urmează lumina care le-a fost dată pot deja spera să primească mai departe iluminarea Duhului. Lucrul acesta este în mod clar prezentat în cuvintele lui Hristos: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.” – Mărturii, vol. 5, pp. 704–705

Acuratețea convingerilor noastre cu privire la adevăr este direct proporțională cu înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Cel care, într-un spirit de rugăciune, acordă o atenție deosebită Scripturii dovedește o gândire mai clară și o logică mai precisă, ca și cum, prin întoarcerea la Dumnezeu, ar fi atins un grad mai înalt de inteligență.
O citire ocazională a paginilor sfinte ale Scripturii nu constituie o practică sigură pentru noi. … Hotărâți-vă să vă angajați mintea într-un efort bine determinat, cu scopul de a atinge dezideratul înalt care a fost așezat înaintea voastră și studiați Biblia cu un interes stăruitor, până când veți ajunge capabili să înțelegeți adevărul divin. Aceia care procedează astfel vor fi uimiți de nivelul pe care îl poate atinge propria lor gândire.
Mintea nu trebuie lăsată să hoinărească. Ea trebuie educată pentru a stărui asupra Scripturilor și asupra unor subiecte nobile. Ați putea să vă propuneți să memorați fragmente din Biblie și chiar capitole întregi, care urmează a fi repetate atunci când Satana vă asaltează cu ispitele sale. Unul dintre pasajele cele mai recomandate în vederea realizării unui asemenea obiectiv este capitolul 58 din Isaia. Ridicați un zid de apărare în interiorul sufletului vostru, alcătuit din prescripțiile și îndrumările date prin inspirația Duhului lui Dumnezeu. – Minte, caracter și personalitate, vol. 1, p. 95

Marți, 16 iunie: Abordează dificultățile cu smerenie

Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr și lumină și trebuie să fie o candelă pentru picioarele tale, o călăuză pentru fiecare pas pe cărarea spre porțile cetății lui Dumnezeu. Din acest motiv, Satana a făcut eforturi disperate pentru a pune piedici pe cărarea care a fost trasată pentru cei răscumpărați ai Domnului. Voi nu trebuie să veniți la Biblie cu propriile idei și să faceți din părerile voastre un centru în jurul căruia să graviteze adevărul. Trebuie să vă lăsați la ușa investigației ideile voastre personale și, cu inimile umile, supuse, cu eul ascuns în Hristos, cu rugăciune serioasă să căutați înțelepciune de la Dumnezeu. Să aveți simțământul că trebuie să cunoașteți voia descoperită a lui Dumnezeu, pentru că aceasta privește soarta voastră veșnică. Biblia este o călăuză care vă ajută să găsiți calea spre viața veșnică. Voi ar trebui să doriți mai presus de orice să cunoașteți voia și căile Domnului. Nu ar trebui să cercetați cu scopul de a găsi în Scriptură texte prin care să vă susțineți propriile teorii, căci Cuvântul lui Dumnezeu declară că acela care răstălmăcește Scriptura o face spre propria pierzare. Trebuie să vă eliberați de orice prejudecăți și să veniți cu un spirit de rugăciune la studiul Cuvântului lui Dumnezeu. – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 307–308

Dumnezeu doreşte ca omul să-şi folosească puterile raţiunii, iar studiul Bibliei va întări şi va înnobila mintea aşa cum niciun alt studiu nu o poate face. Este cel mai bun exerciţiu mintal şi spiritual pentru mintea omenească. Şi totuşi trebuie să fim atenţi ca nu cumva să zeificăm raţiunea, care este supusă slăbiciunii şi neputinţei omeneşti. Dacă vrem ca Scripturile să nu fie acoperite pentru înţelegerea noastră astfel încât chiar adevărurile cele mai clare să fie de neînţeles, trebuie să avem simplitatea şi credinţa unui copilaş, fiind gata să învăţăm şi să cerem cu stăruinţă ajutorul Duhului Sfânt. Simţământul puterii şi al înţelepciunii lui Dumnezeu, precum şi conştienţa neputinţei noastre de a înţelege măreţia Lui ar trebui să ne inspire umilinţă şi ar trebui să deschidem Cuvântul Lui ca şi cum am intra în prezenţa Sa, cu o teamă sfântă. Când ne apropiem de Biblie, raţiunea trebuie să recunoască o autoritate superioară ei, iar inima şi mintea trebuie să se plece în faţa marelui EU SUNT.

Vom înainta în adevărata cunoaştere spirituală doar când ne vom da seama de propria micime şi de totala noastră dependenţă de Dumnezeu şi toţi cei care se apropie de Biblie cu dispoziţia de a se lăsa învăţaţi şi cu un spirit de rugăciune, pentru a studia declaraţiile ei ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, vor primi iluminare divină. Sunt multe lucruri care par dificile sau obscure şi pe care Dumnezeu le va face clare şi simple pentru cei care vor căuta astfel să le înţeleagă pentru ei înșiși. – Mărturii, vol. 5, pp. 703–704

Miercuri, 17 iunie: Hotărâre și răbdare

Toți aceia care mânuiesc adevărul lui Dumnezeu sunt angajați în cea mai solemnă și sfântă lucrare, pentru că în cercetarea lor trebuie să primească lumină și o cunoaștere corectă ca să le poată transmite celor necunoscători. Educația este și o întipărire de idei care sunt lumină și adevăr. Oricine cercetează Scripturile cu stăruință și răbdare ca să îi poată învăța pe alții, începându-și lucrarea corect și cu inima curată, cel care își lasă deoparte ideile preconcepute, oricare ar fi ele, și prejudecățile moștenite va dobândi adevărata cunoaștere. Dar este foarte ușor să dai o interpretare falsă Scripturii, accentuând un pasaj și dându-i un sens care, la prima vedere, poate părea corect, dar care, la o cercetare aprofundată, se va dovedi a fi fals. Dacă va compara text cu text să înțeleagă ce spune Scriptura, cel care caută adevărul va găsi cheia care deschide tezaurul și îi oferă o adevărată înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci va vedea că primele lui impresii nu suportă testul examinării și că, dacă ar continua să creadă acele lucruri, ar însemna să amestece minciuna cu adevărul. – Astăzi cu Dumnezeu, p. 43 (4 februarie)

Uneori, se întâmplă ca oameni cu capacităţi intelectuale dezvoltate prin educaţie şi prin cultură să nu reuşească să înţeleagă anumite pasaje ale Scripturii, în timp ce alţii, care sunt mai puţin educaţi, a căror înţelegere pare a fi slabă şi a căror minte este neinstruită, le vor pricepe sensul, găsind tărie şi mângâiere în cuvintele despre care ceilalţi declară că sunt o taină sau peste care trec indiferenţi, considerându-le neimportante. De ce se întâmplă astfel? Mi s-a explicat că aceştia din urmă nu se sprijină pe propria putere de înţelegere. Ei merg la Sursa luminii, la Cel care a inspirat Scripturile, şi, cu o inimă umilită, Îi cer lui Dumnezeu înţelepciune. Ei o vor primi. Sunt mine ale adevărului care pot fi descoperite de către cercetătorul zelos. Domnul Hristos a prezentat adevărul ca pe o comoară ascunsă într-un ogor. Ea nu se află chiar la suprafaţă, ci trebuie să săpăm după ea. Dar succesul nostru în aflarea adevărului nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală, cât de umilinţa inimii şi de credinţa care se prinde strâns de ajutorul divin. – Mărturii, vol. 5, p. 704

Este dorinţa lui Dumnezeu ca toţi aceia care mărturisesc a crede adevărul din Cuvântul Său să-l facă cunoscut. Credincioşia lor perseverentă va fi răsplătită din belşug. „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt” (Daniel 7:27).
De aceea, să nu obosim în facerea de bine. Să ne supunem inimile cu totul învăţăturilor din cuvântul marelui Medic Misionar. Zelul şi puterea noastră de a promova cunoştinţa lui Isus Hristos va fi pe măsura credinţei noastre în solie. Noi trebuie să devenim „împreună-lucrători cu Dumnezeu”, sporind întotdeauna în lucrul Domnului. …
Trebuie să ne petrecem viaţa în slujba Învăţătorului. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Membrii bisericii lui Hristos trebuie să fie exemple de slujire continuă, de ascultare totală de marele nostru Exemplu. – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 265 (15 septembrie)

Joi, 18 iunie: Scriptura și rugăciunea

Studiați Cuvântul cu toții. Nimeni să nu-și încarce sufletul cu atâtea poveri, încât să nu mai poată studia prețioasele învățături date de Hristos. …
Cuvântul lui Dumnezeu nu este înțeles nici pe jumătate. Dacă fiecare ar hotărî un post pentru sufletul lui, studiind Cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune stăruitoare și citind numai acele cărți care-l vor ajuta să câștige o cunoaștere mai clară a Cuvântului, poporul lui Dumnezeu ar avea mult mai multă sănătate și tărie spirituală, mult mai multă cunoaștere și înțelegere spirituală decât are acum. Este nevoie să-L căutăm pe Dumnezeu ca să-L găsim și să fie scump sufletelor noastre. Este nevoie să-L păstrăm ca oaspetele și însoțitorul nostru permanent, fără să ne îndepărtăm vreodată de El.
Este privilegiul fiecărui suflet să fie una cu Hristos în Dumnezeu. Dar, pentru aceasta, trebuie să fim blânzi și smeriți, ascultători și dispuși să ne lăsăm învățați. Să fim și noi dintre aceia care, prin rugăciune serioasă și practicarea învățăturii cu credincioșie, își asigură credința care lucrează din iubire și curățește sufletul. – Astăzi cu Dumnezeu, p. 150

Lăsați Cuvântul să fie călăuza voastră, regula voastră de conduită! Vă va învăța să aveți maniere alese, o purtare evlavioasă și o judecată care nu greșește. Studiați Cuvântul! Când nu știți ce să faceți, căutați în Cuvânt instrucțiunile care se potrivesc în cazul vostru. Rugați-L pe Domnul să vă îndrume. Să nu cultivați niciodată lucrurile pe care Dumnezeu le interzice în Cuvântul Său și căutați să faceți întotdeauna ceea ce vă cere Cuvântul Lui. „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). – The Upward Look, p. 87

Cei care caută în Scriptură ca să găsească discrepanţe nu au o înţelegere spirituală. Având o viziune deformată, ei vor găsi multe motive de îndoială şi de necredinţă în lucruri care, în realitate, sunt clare şi simple. Dar, pentru cei care privesc Cuvântul lui Dumnezeu cu respect, căutând să cunoască voinţa Sa ca să asculte de ea, totul se schimbă. Ei sunt plini de veneraţie şi de uimire când contemplă curăţia şi caracterul înalt al adevărurilor descoperite. Cine se aseamănă se adună. Cine se aseamănă se apreciază. Sfinţenia se asociază cu sfinţenia, credinţa, cu credinţa. Pentru inima smerită şi pentru mintea sinceră şi cercetătoare, Biblia este plină de lumină şi de cunoştinţă. Cei care se apropie de Scriptură în acest spirit sunt aduşi în societatea profeţilor şi a apostolilor. Spiritul lor se aseamănă cu acela al lui Hristos şi ei tânjesc să devină una cu El. – Mărturii, vol. 5, p. 705

Rugăciunea este necesară în viaţa de familie, în viaţa bisericii şi în viaţa misionară. Succesul rugăciunii stăruitoare este înţeles foarte puţin. Dacă ar fi credincioasă în ce priveşte rugăciunea, biserica nu ar fi nepăsătoare în atât de multe privinţe, deoarece credincioşia cu care se roagă lui Dumnezeu aduce rezultate bogate.
Când biserica se va trezi şi va avea simţământul chemării ei sfinte, mult mai multe rugăciuni fierbinţi şi eficiente se vor înălţa spre ceruri, cerând ca Duhul Sfânt să-i arate poporului lui Dumnezeu lucrarea şi datoria pe care le are cu privire la mântuirea sufletelor. Noi avem făgăduinţa neclintită că Dumnezeu Se va apropia de fiecare suflet care Îl caută. – Solii alese, cartea 1, p. 116

Vineri, 19 iunie

Pentru studiu suplimentar:
Principiile fundamentale ale educației creștine, cap. „Adevărata educație înaltă”;
Solii pentru tineret, cap. 83, „Eforturi perseverente în studiul Bibliei”.