Comentarii inspirate (st. 5)

SOLA SCRIPTURA

Sabat după-amiază, 25 aprilie

Cei care au crescut și s-au dezvoltat, ale căror facultăți mintale au fost cultivate prin cercetarea profundă a Scripturilor pentru a putea cunoaște voia lui Dumnezeu vor ajunge în poziții în care vor fi folositori; căci Cuvântul lui Dumnezeu a găsit loc în viața și caracterul lor. Acesta trebuie să-și facă lucrarea sa specială, pătrunzând până la a despărți încheieturile și măduva, cercetând gândurile și intențiile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină hrana prin care creștinul trebuie să crească puternic în spirit și intelect, ca să se poată lupta pentru adevăr și neprihănire. – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 132

Învățăturile lui Luther au atras atenția minților gânditoare din întreaga Germanie. Din predicile și scrierile sale ieșeau raze de lumină care au trezit și iluminat mii de oameni. O credință vie lua locul formalismului mort în care fusese ținută biserica un timp așa de îndelungat. Zilnic, oamenii își pierdeau încrederea în superstițiile catolicismului. Barierele prejudecăților erau date la o parte. Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Luther verifica orice doctrină și orice pretenție, era ca o sabie cu două tăișuri, care-și tăia drum spre inima oamenilor. Pretutindeni se deștepta dorința de progres spiritual. Pretutindeni existau o foame și o sete după neprihănire, cum nu mai fuseseră cunoscute timp de secole. Ochii oamenilor, atât de multă vreme îndreptați spre rituri omenești și mijlocirea unor oameni, se întorceau acum cu pocăință și credință către Domnul Hristos, către Hristos cel răstignit. – Istoria mântuirii, p. 343

Dorința lui Dumnezeu este ca, începând chiar din această viață, adevărurile Cuvântului Său să fie mereu aduse la cunoștința poporului Său. Există doar o singură cale pe care poate fi obținută această cunoștință. Noi putem ajunge la o înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu numai prin iluminarea Duhului Sfânt, prin care acest Cuvânt a fost dat, căci „nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:11,10). Iar făgăduința făcută de Mântuitorul urmașilor Săi a fost: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” (Ioan 16:13,14). – Calea către Hristos, p. 109

Biblia conţine principiile care stau la temelia oricărei adevărate măreţii şi a adevăratei prosperităţi, atât pentru indivizi, cât şi pentru naţiuni. Naţiunea care lasă cale liberă răspândirii Scripturii deschide calea pentru ca mintea oamenilor să se dezvolte şi să se extindă. Citirea Scripturii face să strălucească lumina în întuneric. Când este cercetat Cuvântul lui Dumnezeu sunt găsite în el adevăruri dătătoare de viaţă. În viaţa acelora care iau seama la învăţăturile lui, va exista un şuvoi de fericire care le va aduce binecuvântare tuturor celor cu care ei vor veni în contact. – My Life Today, p. 24

Duminică, 26 aprilie: Scriptura ca normă

Este numai bine și drept să studiem cu atenție învățăturile Sfintelor Scripturi și să cercetăm „lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:10), în măsura în care sunt descoperite în Scripturi. În timp ce „lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru”, „lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie” (Deuteronomul 29:29). Dar lucrarea lui Satana este aceea de a perverti puterea de înțelegere a minții omenești. În procesul de cercetare a Scripturii, o oarecare mândrie este amestecată cu considerația față de adevărul biblic, astfel încât oamenii încearcă un simțământ de nerăbdare și înfrângere dacă nu pot să explice fiecare pasaj al Sfintelor Scripturi spre deplina lor satisfacție. Este prea umilitor pentru ei să recunoască faptul că nu pot înțelege Cuvântul inspirat. Ei nu sunt dispuși să aștepte cu răbdare până când Dumnezeu va găsi de bine să le descopere adevărul. Ei consideră că înțelepciunea lor este suficientă ca să-i facă în stare să înțeleagă Scripturile și, pentru că nu reuşesc să le înțeleagă, ei ajung să le tăgăduiască autoritatea. Este adevărat că multe teorii și învățături socotite în popor ca provenind din Biblie nu își au temelia în învățăturile ei și sunt, de fapt, contrare Cuvântului inspirat. Asemenea lucruri au fost motive de îndoială și nedumerire pentru mulți. Totuși, vina nu trebuie atribuită Cuvântului lui Dumnezeu, ci oamenilor care au denaturat acest Cuvânt. – Calea către Hristos, pp. 108–109

Când apar învățături greșite, care sunt prezentate ca fiind adevărul Bibliei, cei care au o legătură cu Domnul Hristos nu se vor încrede în ce spune pastorul, ci, asemenea nobililor bereeni, vor cerceta Scripturile în fiecare zi pentru a vedea dacă acele lucruri sunt așa. Când vor descoperi ce spune Cuvântul Domnului, vor trece de partea adevărului. Ei vor auzi vocea Păstorului adevărat care spune: „Aceasta este calea, mergeți pe ea.” În felul acesta, veți fi învățați să faceți din Biblie sfătuitorul vostru și nu veți asculta de glasul unui străin, nici nu-l veți urma. – Credinţa şi faptele, p. 86

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata filozofie, adevărata știință. Ideile omenești și predicarea de senzație valorează foarte puțin. Aceia care sunt plini de Cuvântul lui Dumnezeu îl vor prezenta în același mod simplu, în care îl prezenta Hristos. Cel mai mare Învățător al lumii a folosit cel mai simplu limbaj și cele mai clare simboluri. …
Învățătorul adevărului poate împărtăși eficient numai ceea ce el însuși cunoaște din experiență. Hristos învăța adevărul, pentru că El era adevărul. Gândirea Lui, caracterul Lui, experiența vieții Lui, toate erau integrate în învățătura Lui. La fel și slujitorii Săi – aceia care predau Cuvântul trebuie să şi-l însuşească prin experiență personală. Ei trebuie să știe ce înseamnă a-L avea pe Hristos ca înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. – Sfaturi pentru părinţi, profesori şi elevi, pp. 433–435

În trecut s-a manifestat o lipsă foarte mare de cercetare a Scripturilor, pentru a aduna în minte comorile adevărului. Cât de mult pierdem cu toţii, pentru că nu ne supunem mintea la efortul de a cerceta cu multă rugăciune, cerând iluminarea divină pentru a înţelege Cuvântul Său sfânt! – Solii alese, cartea 1, p. 362

Luni, 27 aprilie: Unitatea Scripturii

Vechiul şi Noul Testament sunt legate unul de altul prin agrafa de aur a lui Dumnezeu. Noi trebuie să ajungem să cunoaştem bine Scripturile Vechiului Testament. Atunci vom vedea clar că Dumnezeu nu Se schimbă; ar trebui să studiem felul în care S-a purtat cu poporul Său în vechea dispensaţiune şi felul cum Se poartă în prezent. …
Pentru cercetătorul sârguincios şi care se teme de Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, adevărul este consolidat în minte şi imprimat în inimă. Iar prin acest fel de activitate nu este binecuvântat numai el, ci sunt mult binecuvântaţi şi aceia cărora le prezintă adevărul şi pentru care va trebui să dea seamă într-o zi. Cei care fac din Dumnezeu sfătuitorul lor vor secera cea mai valoroasă recoltă după ce au strâns boabele de aur ale adevărului din Cuvântul Său, pentru că Învăţătorul ceresc este chiar lângă ei. Acela care îşi obţine calificarea pentru lucrarea de slujire în acest fel va avea parte de binecuvântarea promisă aceluia care îi va învăţa pe mulţi să umble în neprihănire. – Comentariile Ellen G. White, în CBAZŞ, vol. 5, pp. 1147–1148

Istoria Vechiului Testament a fost scrisă pentru folosul generaţiilor următoare. Învăţăturile Vechiului Testament sunt atât de necesare. Aici, din nou, Hristos este Învăţătorul care îl conduce pe poporul Său să caute acea înţelepciune care vine de sus şi să capete acea învăţătură în neprihănire, care îi va modela caracterul după chipul divin. Scriptura, atât Vechiul, cât şi Noul Testament, ne învaţă principiile ascultării de poruncile lui Dumnezeu ca pe o condiţie pentru asigurarea acelei vieţi care se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu, pentru că prin ascultare devenim părtaşi firii dumnezeieşti şi învăţăm să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea învăţăturile ei trebuie să fie studiate, poruncile ei trebuie împlinite şi principiile ei, care sunt mai de preţ decât aurul, să fie trăite în viaţa de zi cu zi. – Astăzi cu Dumnezeu, p. 254 (2 septembrie)

Creatorul tuturor ideilor poate să impresioneze mai multe minţi cu acelaşi gând, dar fiecare se poate exprima în alt fel şi totuşi fără să se contrazică unul cu altul. Faptul că există această diferenţă nu ar trebui să ne producă nedumeriri sau confuzie. Se întâmplă rar ca doi oameni să vadă adevărul şi să îl spună exact în acelaşi fel. Fiecare va insista asupra aspectelor particulare pe care le apreciază pentru că se potrivesc cu felul său de a fi şi cu educaţia primită. Când razele soarelui cad asupra diferitelor obiecte, le dau acestora înfăţişări diferite. – Lucrarea de publicaţii, pp. 100–101

Familiarizarea cu Scripturile dezvoltă capacitatea de discernământ și întărește sufletul împotriva atacurilor lui Satana. Biblia este sabia Duhului care nu va da greș niciodată în învingerea adversarului. Ea este singura călăuză demnă de încredere, în toate aspectele legate de doctrină și practică. Satana are o putere atât de mare în dominarea minții și a inimii oamenilor din cauză că ei nu au făcut din Cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul lor personal și nu și-au verificat conduita prin intermediul testului veritabil al Scripturii. Biblia este cea care ne va indica traseul precis, pe care trebuie să-l urmăm pentru a deveni moștenitori ai slavei. – Minte, caracter şi personalitate, vol. 1, pp. 89–90

Marți, 28 aprilie: Claritatea Scripturii

Sunt multe lucruri care, în aparență, sunt dificile sau neclare, dar pe care Dumnezeu le va face simple și pe înțelesul acelora care caută, cu ajutorul Său, să le înțeleagă. Însă fără călăuzirea Duhului Sfânt, noi vom fi mereu predispuși fie să sucim Scripturile, fie să le interpretăm greșit. Foarte mulți citesc Biblia, dar fără vreun folos și, în multe cazuri, chiar spre răul lor. Când Cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără cuvenita venerație și fără rugăciune, când gândurile și simțămintele noastre nu sunt fixate asupra lui Dumnezeu sau nu sunt în armonie cu voința Sa, atunci mintea este întunecată de îndoieli și chiar studiul Bibliei ajunge să hrănească scepticismul. Vrăjmașul sufletelor pune atunci stăpânire pe gânduri și sugerează interpretări care nu sunt corecte. Ori de câte ori cei credincioși nu caută să fie în armonie cu Dumnezeu în cuvânt și în faptă, atunci, oricât de cultivați ar fi, sunt predispuși să greșească în înțelegerea Scripturilor și nu este sigur să ne încredem în explicațiile pe care le dau. Aceia care caută în Sfânta Scriptură contradicţii și nepotriviri sunt lipsiți de discernământ spiritual. Având o viziune neclară, ei vor găsi multe motive de îndoială și necredință în acele lucruri care, de fapt, sunt clare și simple. – Calea către Hristos, pp. 110–111

Dacă mintea este concentrată pe datoria de a studia Biblia, înțelegerea va spori, iar facultățile rațiunii se vor dezvolta. Prin studierea Scripturii, mintea se dezvoltă și devine mai echilibrată decât dacă este ocupată cu obținerea de informații din cărți care nu au legătură cu Biblia. –Sfaturi pentru părinţi, profesori şi elevi, p. 452

Fără Duhul lui Dumnezeu, numai cunoașterea Cuvântului Său nu este de niciun folos. Teoria adevărului, neînsoțită însă de Duhul Sfânt, nu poate reînviora sufletul și nici sfinți inima. Cineva poate cunoaște foarte bine poruncile și făgăduințele Bibliei, dar, dacă Duhul lui Dumnezeu nu întipărește adevărul în inimă, caracterul nu va fi transformat. Fără iluminarea Duhului Sfânt, oamenii nu vor fi în stare să deosebească adevărul de rătăcire și vor cădea sub ispitele iscusite ale lui Satana. – Parabolele Domnului Hristos, pp. 408–411

Prin zăbovirea mirelui sunt reprezentate trecerea timpului când Domnul a fost așteptat, dezamăgirea și aparenta întârziere. În acest timp de nesiguranță, interesul celor superficiali și cu inimile împărțite a început în curând să se clatine, iar eforturile lor să slăbească. Dar aceia a căror credință era întemeiată pe o cunoaștere personală a Bibliei aveau picioarele pe stânca pe care valurile dezamăgirii nu o puteau clătina. „Toate au aţipit și au adormit”; o categorie în neglijență și părăsirea credinței, cealaltă așteptând cu răbdare până când i se va da o lumină mai clară. Cu toate acestea, în noaptea încercării, și cei din urmă păreau să piardă, într-o oarecare măsură, zelul și devoțiunea. Cei cu inima împărțită și superficiali nu s-au mai putut sprijini pe credința fraților lor. Fiecare a trebuit să stea sau să cadă pentru sine însuși. – Tragedia veacurilor, pp. 394–395

Miercuri, 29 aprilie: Scriptura se interpretează singură

La Bereea, Pavel a găsit iudei care erau dornici să cerceteze adevărurile pe care el le propovăduia. Raportul lui Luca spune despre ei: „Aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut.”
Mintea celor din Bereea nu era mărginită din cauza prejudecăților. Ei erau dispuși să cerceteze ca să vadă dacă învățăturile predicate de apostoli erau adevărate. Ei au studiat Biblia nu din curiozitate, ci pentru a putea afla ce fusese scris cu privire la Mesia Cel făgăduit. Ei cercetau zilnic rapoartele inspirate și, în timp ce comparau Scriptură cu Scriptură, îngerii cerului erau lângă ei, luminându-le mintea și influențându-le inima. – Faptele apostolilor, p. 231

Fără ajutorul Duhului Sfânt, minţile oamenilor vor găsi în Biblie multe lucruri greu de înţeles, pentru că le lipseşte iluminarea divină. Oamenii nu trebuie să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu în felul lor, după părerile sau voinţa lor, ci să vină cu un spirit smerit, cu umilinţă şi spirit sfânt. – Comentariile Ellen G. White, în CBAZŞ, vol. 7, p. 919

În Cuvântul Său, Dumnezeu a dat suficiente dovezi cu privire la caracterul lui divin. Marile adevăruri care au de-a face cu mântuirea noastră sunt prezentate clar. Cu ajutorul Duhului Sfânt, care le este făgăduit tuturor acelora care caută cu sinceritate, orice om poate înțelege aceste adevăruri pentru sine. Dumnezeu le-a dat oamenilor o temelie puternică, pe care să-și așeze credința. …
Deşi ne-a dat dovezi îndestulătoare pentru credință, Dumnezeu nu va îndepărta niciodată toate motivele pentru necredință. Toți aceia care caută cârlige de care să-și agațe îndoielile le vor găsi. Iar aceia care refuză să primească Cuvântul lui Dumnezeu și să asculte de el înainte ca orice obiecție să fie îndepărtată și până când nu mai este nicio ocazie de îndoială, nu vor veni niciodată la lumină. – Tragedia veacurilor, pp. 526–527

Dacă oamenii dau o interpretare greșită, forțată, pe jumătate adevărată sau mistică a cuvintelor lui Dumnezeu, lucrul acesta constituie un act care pune în pericol sufletul lor, dar şi sufletele altora. „Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și, dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta” (Apocalipsa 22:18,19). Aceia care, prin invențiile lor omenești, fac ca Scriptura să spună ceva ce Domnul Hristos nu a așezat niciodată în ea, slăbindu-i acesteia forța, și fac ca glasul lui Dumnezeu în sfaturi și avertizări să mărturisească un neadevăr – toate acestea cu scopul de a evita dificultăţile pe care le aduce ascultarea de cuvintele lui Dumnezeu – au devenit niște marcaje care arată drumul într-o direcție greșită, pe cărări greșite, care duc la nelegiuire și la moarte. – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 386–387

Joi, 30 aprilie 30: Sola Scriptura şi Ellen G. White

Care altă carte îi va învăța pe oameni să-L iubească pe Dumnezeu, să se teamă de El și să-L asculte, așa cum o face Biblia? Care altă carte le poate prezenta elevilor și studenților o știință mai înaltă, o istorie mai minunată? Ea prezintă clar starea de neprihănire și ne spune dinainte care sunt consecințele neascultării de Legea lui Iehova. Nimeni nu rămâne nelămurit cu privire la ceea ce aprobă sau dezaprobă Dumnezeu. Studiind Scripturile, noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu și suntem conduși să înțelegem relația noastră cu Domnul Hristos, care a purtat păcatul nostru, care este garanția noastră, înlocuitorul nostru, cel care a plătit pentru neamul nostru decăzut. Aceste adevăruri vizează interesele noastre prezente și veșnice. Biblia rămâne cea mai măreață dintre cărți, iar studierea ei este mai presus decât studiul oricăror alte cărți, prin faptul că întărește și dezvoltă mintea. Pavel spune: „Caută (în engl.: Studiază, ca) să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). … „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:15-17). – Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 394

Felul lui Satana de a lucra împotriva lui Dumnezeu și a Cuvântului Său nu s-a schimbat; el se împotrivește și astăzi, tot atât de mult ca și în secolul al XVI-lea, ca Scripturile să fie călăuza vieții. În vremea noastră se vede o mare îndepărtare de învățăturile și preceptele lor și este nevoie de o reîntoarcere la marele principiu protestant – Biblia și numai Biblia ca regulă a credinței și a datoriei. Satana încă lucrează pe orice cale pe care o poate inventa ca să distrugă libertatea religioasă. Puterea lui antihrist pe care protestatarii din Speier au respins-o lucrează cu o putere nouă, căutând să recâștige supremația pierdută. Același atașament neclintit față de Cuvântul lui Dumnezeu, manifestat de Reformă în acel ceas de criză, este singura nădejde pentru reforma din zilele noastre. – Tragedia veacurilor, pp. 204–205

Apoi am văzut că Dumnezeu știa că Satana avea să încerce orice metodă pentru a-l distruge pe om, de aceea a făcut să fie scris Cuvântul Său și pentru ca scopurile Sale în privința neamului omenesc să fie atât de limpezi, încât nici cel mai slab să nu poată greși. După ce i-a dat omului Cuvântul Său, l-a păzit cu grijă ca să nu fie distrus de Satana, de îngerii lui sau de orice alți agenți sau reprezentanți ai lui. În timp alte cărți puteau fi distruse, aceasta trebuia să fie nemuritoare. Și, în apropiere de încheierea timpului, când amăgirile lui Satana aveau să crească, urma să fie tipărită atât de mult, încât toți aceia care doreau să poată avea un exemplar și, dacă voiau, să se poată înarma împotriva amăgirilor și minunilor mincinoase ale lui Satana.
Am văzut că Dumnezeu păzise Biblia într-un mod deosebit; cu toate acestea, când erau puține exemplare, oameni învățați au schimbat uneori cuvinte, gândind că fac totul mult mai clar, când, în realitate, ei mistificau ceea ce era limpede, provocând o alunecare către părerile lor preconcepute, care erau conduse de tradiție. Dar am văzut că, luat ca întreg, Cuvântul lui Dumnezeu este un lanț perfect, o porțiune legându-se de alta și explicând-o. Adevărații cercetători ai adevărului nu au de ce să greșească, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că este clar și simplu când declară calea vieții, dar este dat și Duhul Sfânt drept călăuză pentru a înțelege calea către viață descoperită acolo. – Scrieri timpurii (Experienţe şi viziuni), pp. 220–221

Vineri, 1 mai

Pentru studiu suplimentar:
Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, cap. „Noi facem totul în Numele lui Isus”, p. 176;
Educaţie, cap. „Învăţăturile şi studiul Bibliei”, pp. 185–192.