Studiul 9 majori complet (Semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei)

[Sâmbătă, 23 feb] Semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei

Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. Apocalipsa 12:17

Apocalipsa 12 se încheie cu imaginea în care Satana se pregătește mânios să facă război cu poporul credincios al lui Hristos. Capitolul 13 îl înfățișează făcând pregătiri pentru bătălia finală, cu ajutorul a doi aliați, reprezentați ca două animale fioroase. Ca antiteză a Trinității divine (vezi Apocalipsa 1:4-6), aceste trei puteri formează o triadă nesfântă care se opune lucrării lui Dumnezeu de mântuire și încearcă să câștige loialitatea locuitorilor pământului.

De aici înainte vom discuta în principal, dar nu exclusiv, despre profeții care urmează să se împlinească. Prin ele, Dumnezeu ne dezvăluie ce se va întâmpla în timpul sfârșitului, ca să nu fim luați prin surprindere.

Totuși profețiile acestea nu ne spun când și exact cum se vor derula evenimentele. Să avem deci grijă să nu facem speculații. Și să nu uităm că profețiile din Apocalipsa au două scopuri practice: să ne învețe cum să trăim astăzi și cum să ne pregătim pentru viitor.

[Duminică, 24 feb] Fiara ridicată din mare

1. Care sunt caracteristicile acestei fiare şi care sunt etapele existenţei ei?

Apocalipsa 13:1-4,8
1. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
4. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”

Apocalipsa 17:8
Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.

Ioan vede ieşind din mare o fiară monstruoasă. Fiara reprezintă de obicei o putere politică, însă din descrierea acestei fiare rezultă că este vorba despre o putere religioasă şi politică. Marea simbolizează condiţiile sociopolitice tulburi de după căderea Imperiului Roman (Daniel 7:2,3Daniel 7:23,24).

Ioan notează despre această fiară că are şapte capete şi zece coarne, la fel ca balaurul din Apocalipsa 12:3, arătând astfel relaţia dintre ei. Pe capete are scrise nume de hulă, iar pe coarne poartă cununi împărăteşti. Capetele sunt autorităţile statale prin care Satana l-a persecutat pe poporul lui Dumnezeu de-a lungul istoriei (Apocalipsa 17:9-11). Numele de hulă reprezintă pretenţia fiarei la titlul divin. Cele zece coarne reprezintă, conform cu Daniel 7:24, naţiunile rezultate din destrămarea Imperiului Roman. Caracteristicile acestea indică spre etapa papală a Imperiului Roman.

Fiara seamănă cu un leopard, cu un urs şi cu un leu, combinând caracteristicile primelor patru fiare (simbolurile imperiilor mondiale) din Daniel 7:2-7: Babilonul, Medo-Persia, Grecia şi Roma (Daniel 7:17). Ioan însă le enumeră în ordine inversă, indicând faptul că fiara ieşită din mare are legătură cu fiara a patra din Daniel 7, Imperiul Roman.

Balaurul i-a dat acestei fiare puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. După cum Tatăl I-a dat tronul Său şi autoritatea Sa lui Hristos (Apocalipsa 2:27), la fel balaurul învesteşte fiara drept coregent şi reprezentant al lui pe pământ. Deci fiara din mare este al doilea membru al triadei satanice, care îşi doreşte să ia locul lui Isus Hristos în mintea şi în inima oamenilor.

Apocalipsa 13:5 declară că perioada de activitate a fiarei este de 42 de luni, sau de 1 260 de zile profetice (ani). La finalul perioadei, unul dintre capetele ei este rănit de moarte, ducând la o pierdere temporară a autorităţii sale, pentru că rana va fi vindecată. Oamenii privesc la fiară cu mirare şi încep să se închine balaurului şi fiarei.

[Luni, 25 feb] Activitatea fiarei din mare

Apocalipsa 13:5 precizează cât va dura perioada de persecuţie. Cele 42 de luni de activitate a fiarei coincid cu cele 1 260 de zile în care femeia din Apocalipsa 12:14 (biserica) este prigonită. Zilele profetice simbolizează ani. Anul 538 d.Hr. marchează începutul acestei perioade în care biserica Romei, cu papa în frunte, s-a ridicat ca putere ecleziastică şi a dominat lumea occidentală în epoca medievală. Evenimentele din timpul Revoluţiei Franceze i-au produs fiarei (catolicismului) o rană de moarte în anul 1798, făcând să înceteze pentru o vreme stăpânirea asupritoare a bisericii şi religia de stat.

2. Ce au în comun fiara ridicată din mare, cornul mic şi omul fărădelegii?

Apocalipsa 13:5-8
5. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
6. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
7. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
8. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.

Daniel 7:24,25
24. Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintaşii lui şi va doborî trei împăraţi.
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.

2 Tesaloniceni 2:2-12
2. să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
4. potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
5. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
6. Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.
8. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Activitatea fiarei din perioada de 1 260 de zile profetice este denumită cu termenul generic de hulă. În Noul Testament, hula poate însemna pretenţia de a fi egal cu Dumnezeu (Ioan 10:33; Matei 26:63-65) sau de a avea prerogativele Sale (Marcu 2:7). Hulele fiarei care a ieşit din mare sunt îndreptate „împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer” (Apocalipsa 13:6). Cortul lui Dumnezeu este sanctuarul din cer, unde Hristos slujeşte pentru noi. Fiara din mare neagă lucrarea de mijlocire a lui Hristos prin înlocuirea ei cu un sistem omenesc care pretinde a administra mântuirea şi iertarea păcatelor, acte care, în esenţă, constituie blasfemie.

Apocalipsa 13 descrie o perioadă de apostazie gravă, produsă în momentul în care biserica-stat din Europa occidentală, sub tutela Romei, a pretins pentru conducătorul ei, papa, poziţia şi prerogativele lui Dumnezeu. Lucrarea de ispăşire a păcatului îndeplinită de Hristos în sanctuarul din cer a fost înlocuită cu lucrarea preoţilor bisericii. Cine nu se supunea Romei avea parte de persecuţie şi de moarte. Sigur că astăzi declaraţiile acestea sunt considerate dure, bigote chiar, însă prezentul nu poate şterge trecutul, oricât de mult s-ar dori să fie şters.

Cum putem rămâne fideli profeției despre istoria bisericii și, în același timp, să fim blânzi și plini de tact atunci când le-o prezentăm altora?

[Marți, 26 feb] Fiara ridicată din pământ

3. Care sunt caracteristicile fiarei a doua? Ce semnifică faptul că ea se ridică din pământ?

Apocalipsa 13:11
Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.

Apocalipsa 12:14-16
14. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui.
15. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.
16. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură.

Ioan vede o altă fiară ridicându-se din pământ. Prima fiară este înspăimântătoare la vedere, iar a doua are o înfăţişare inofensivă, are „două coarne ca ale unui miel” (Apocalipsa 13:11). În Apocalipsa, mielul este exclusiv un simbol al lui Hristos. Prin urmare, puterea aceasta pare a fi blândă.

Ea apare pe teritoriul care a protejat biserica persecutată de „apele” vărsate de balaur la finalul celor 1 260 de zile profetice (Apocalipsa 12:14-16) şi pare prietenoasă cu biserica. În mod evident, ea este un actor nou pe scena lumii, o putere care a devenit mondială după ce fiara din mare a primit rana de moarte, adică după Revoluţia Franceză, deci nu poate fi decât o putere din timpul sfârşitului. Dar puterea aceasta care seamănă cu un miel vorbeşte ca un balaur, ca Diavolul însuşi. Ea va avea un rol esenţial în încercarea de a convinge întreaga lume să i se închine primei fiare care a primit rana de moarte. Aceasta înseamnă că ea se va ridica din teritoriul care, în epoca postmedievală, i-a oferit protecţie bisericii şi va ajunge acum să o persecute.

„Ce naţiune din Lumea Nouă se ridica la putere în anul 1798, având perspectiva forţei şi măreţiei şi atrăgând atenţia întregii lumi? Interpretarea simbolului nu lasă loc vreunui dubiu. O singură naţiune, şi numai una, corespunde descrierii din această profeţie, care face referire indiscutabil la Statele Unite ale Americii” (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, ed. 2011, p. 363).

Când au fost identificate cu această fiară, Statele Unite nu aveau nici pe departe puterea și influența de acum. De ce este corectă identificarea lor cu puterea descrisă în profeție?

[Miercuri, 27 feb] Chipul fiarei

4. În ce va consta activitatea fiarei a doua şi care va fi cea mai mare dintre amăgirile ei?

Apocalipsa 13:12,13
12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
13. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.

1 Împăraţi 18:38
Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ.

Faptele 2:3
Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

La sfârşitul timpului, fiara care seamănă cu un miel începe să exercite autoritatea fiarei dintâi, ca o contrafacere a planului de mântuire. După cum Duhul Sfânt exercită autoritatea lui Hristos, îndreptând atenţia oamenilor către El (Ioan 15:26), tot aşa puterea aceasta pământească exercită toată autoritatea fiarei din mare şi îndreaptă atenţia oamenilor către aceasta.

Fiara a doua îi este subordonată fiarei dintâi şi îi determină pe locuitorii pământului să i se închine acesteia. Textul ne arată că activitatea aceasta se corelează cu vindecarea rănii de moarte. Şi cum anume îi va determina să i se închine fiarei dintâi? Iniţial îi va convinge prin minuni (Apocalipsa 13:13,14), iar în etapa finală, îi va constrânge (Apocalipsa 13:15-17).

Vindecarea rănii de moarte a fiarei dintâi se referă la restaurarea puterii sistemului religios medieval. Prin intermediul minunilor, fiara a doua îi va convinge pe locuitorii pământului să îi facă „o icoană” fiarei dintâi. O icoană este o imagine, o reproducere a unei realităţi. Lumea va fi determinată să creeze un sistem religios asemănător cu cel din Evul Mediu. Oamenii vor lua minunile înşelătoare drept manifestări ale puterii divine. Iar „icoana fiarei” se va forma în momentul în care puterea civilă se va alătura organizaţiilor religioase pentru a impune un sistem fals de închinare.

Prin preluarea expresiei din Geneza 2:7, Apocalipsa 13:14,15 ne spune că fiara a doua „îi va da suflare” (în engl.: „o va activa”) printr-un proces similar cu cel folosit de Dumnezeu pentru a aduce la viaţă omul. Locuitorii lumii vor fi amăgiţi să recunoască şi să accepte autoritatea primei fiare prin convingere şi constrângere.

Dumnezeu nu ne-a forțat să ne închinăm Lui și să-L ascultăm, ci dimpotrivă, a fost dispus să moară pe cruce. Ce concluzie putem trage despre această coaliție de forțe care va recurge la constrângere?

[Joi, 28 feb] Semnul fiarei

Apocalipsa 13 arată că fiara asemănătoare cu un miel va avea un rol de conducere în criza finală. Această putere mondială va stabili un sistem care va reflecta creştinismul medieval în ce priveşte controlul asupra conştiinţei oamenilor.

5. Ce legătură are aplicarea semnului pe frunte si pe mâna dreaptă cu poruncile lui Dumnezeu?

Apocalipsa 13:16,17
16. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.

Deuteronomul 6:4-8
4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
5. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
8. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.

Toţi oamenii vor fi forţaţi să primească semnul fiarei pe mâna dreaptă sau pe frunte. A primi semnul fiarei înseamnă a recunoaşte autoritatea ei. Dacă sigiliul îi identifică pe cei care Îi aparţin lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:1), semnul fiarei îi identifică pe închinătorii fiarei.Acest semn nu este vizibil. Ideea aplicării lui pe mâna dreaptă sau pe frunte are la bază învăţătura dată de Moise israeliţilor de a-şi lega Legea lui Dumnezeu ca semn la mână sau la frunte (Deuteronomul 6:8), aplicarea pe frunte însemnând imprimarea Legii în minte, iar pe mâna dreaptă, imprimarea ei în comportament, în fapte.

În criza finală, problemele principale vor fi închinarea şi ascultarea de Dumnezeu prin păzirea poruncilor Sale (Apocalipsa 14:12). Porunca despre Sabat va constitui testul special al credincioşiei şi ascultării de Dumnezeu. După cum Sabatul este semnul distinctiv al ascultării poporului credincios al lui Dumnezeu (Ezechiel 20:12), semnul fiarei este dovada ascultării de fiară.

Semnul fiarei este un atac direct asupra poruncii a patra. El înalţă o lege făcută de om. Principala dovadă o constituie duminica, instituţia stabilită de oameni (Daniel 7:25) ca zi de închinare în locul Sabatului zilei a şaptea, poruncit în Scriptură. Noi ne închinăm Domnului, Creatorului nostru, iar Sabatul zilei a şaptea este încă de la începutul lumii semnul calităţii Sale de Creator. A încerca să schimbi ziua stabilită de El cu alta echivalează practic cu a încerca să-ţi însuşeşti rolul şi puterea care Îi aparţin doar Lui.

Compară scena din Apocalipsa 13:14-18 cu cea din Daniel 3:1-7. Ce asemănări găsim și ce se va întâmpla la sfârșitul timpului?

[Vineri, 01 mar] Un gând de încheiere

Apocalipsa ne descoperă că, la sfârşitul istoriei, Sabatul va fi un semn al ascultării. Păzirea duminicii în prezent nu echivalează în mod automat cu primirea semnului fiarei, dar va deveni semnul fiarei atunci când oamenii, după ce vor fi înţeles importanţa zilei de închinare, vor alege să fie de partea lui Dumnezeu sau împotriva Lui. Momentul acela este încă în viitor.

„Nimeni nu a primit încă semnul fiarei. Timpul de încercare nu a sosit încă. În fiecare biserică se află creştini adevăraţi, inclusiv în comunitatea romano-catolică. Nimeni nu va fi condamnat până când nu va avea lumina şi va înţelege obligaţia de a respecta porunca a patra. Totuşi, când se va da decretul care impune sabatul fals şi când strigătul cu glas tare al îngerului al treilea îi va avertiza pe oameni împotriva închinării la fiară şi la chipul ei, linia între ce este fals şi ce este adevărat va fi trasată cu claritate. Atunci, aceia care vor continua în nelegiuire vor primi semnul fiarei” (Ellen G. White, Evanghelizare, ed. 2008, p. 186).

Azi, păzirea duminicii încă nu înseamnă pierderea definitivă, tot aşa cum păzirea Sabatului nu asigură mântuirea. Însă vine timpul când „semnul fiarei” va deveni principala chestiune controversată şi când ziua de închinare va fi testul credincioşiei. Apocalipsa ne îndeamnă să studiem Biblia şi profeţia cu seriozitate şi să facem totul pentru a duce Evanghelia la cei care nu Îl cunosc încă pe Hristos.