Prima și a doua venire

El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. (Matei 24:31)

Urmărește ediția video aici.

Conducătorii națiunii iudaice aveau Scripturile Vechiului Testament, care preziseseră în mod clar felul primei veniri a Domnului Hristos. Prin profetul Isaia, Dumnezeu descrisese înfățișarea și misiunea Domnului Hristos, spunând: „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința…”

Toate evenimentele minunate de care era legată cea de-a doua venire, ei le așteptaseră să aibă loc la prima Sa venire. De aceea, când a venit, ei nu L-au primit. (…)

Între prima și cea de-a doua venire a lui Hristos există un contrast izbitor. Niciun limbaj omenesc nu ar putea descrie scenele celei de-a doua veniri a Fiului omului pe norii cerului. El va veni în slava Sa, în slava Tatălui și a sfinților îngeri. El va veni îmbrăcat în haine de lumină, pe care le poartă încă din zilele veșniciei. Îngerii Îl vor însoți… Sunetul trâmbiței va fi auzit chemându-i pe cei morți afară din morminte.

În timp ce [conducătorii iudei] privesc slava Lui, în mintea lor apare amintirea Fiului omului în trup omenesc. Își aduc aminte cum s-au purtat cu El, cum L-au respins și cum s-au situat de partea marelui apostat. Scenele vieții lui Isus le vin în minte în toată claritatea. Tot ce a făcut El, modul umil în care a venit aici jos pentru a-i scăpa de povara păcatului, toate acestea le apar înainte ca osândire. (…)

Trăim acum pericolele zilelor de pe urmă. Scenele de luptă se perindă cu repeziciune și ziua cea mare este la uși. Suntem pregătiți pentru aceasta?

Fiul omului le va da celor neprihăniți cununa vieții veșnice, iar ei „Îl slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie Își va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.” – Review and Herald, 5 septembrie 1899

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.