Conlucrători cu Biserica din ceruri

Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre. (Evrei 12:2)

Urmărește ediția video aici.

În prezent, ca și în trecut, întreg cerul privește să vadă cum se dezvoltă biserica în ce privește știința mântuirii. Domnul Hristos a răscumpărat biserica cu propriul Său sânge și tânjește să o îmbrace cu mântuirea Sa. El a făcut din ea depozitarul adevărului sacru și dorește ca ea să devină părtașă la slava Sa. Însă, pentru a deveni o putere care să ajute la dezvoltarea și educarea oamenilor, biserica de pe pământ trebuie să coopereze cu biserica din ceruri. Membrii ei trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Inimile lor trebuie să fie deschise pentru a primi orice rază de lumină pe care Dumnezeu găsește de cuviință să o trimită. Pe măsură ce primesc această lumină, ei vor fi în stare să primească și să transmită din ce în ce mai mult din razele Soarelui Neprihănirii.

Este nevoie de un grad mai mare de spiritualitate în biserică. Este nevoie de curăție a inimii. Dumnezeu Își cheamă poporul la postul datoriei lui. El îi cheamă să se curețe de ceea ce este socotită o năpastă pentru biserici – ridicarea în slăvi a acelora care sunt așezați în poziții de răspundere. Există o lucrare serioasă ce trebuie făcută. Bărbații și femeile trebuie să-L caute pe Dumnezeu pe genunchi, prin credință, și apoi să vestească Cuvântul cu puterea trimisă de sus. Astfel de credincioși ajung înaintea oamenilor direct din camera de audiență a Celui Preaînalt, iar cuvintele și faptele lor promovează spiritualitatea. Când vin în contact cu principii greșite, ei își păstrează convingerile întemeiate pe „Stă scris.”

Biserica de astăzi are nevoie de lucrători care, asemenea lui Enoh, să umble cu Dumnezeu, descoperindu-L pe Hristos lumii. Membrii bisericii trebuie să atingă un standard mai înalt… Nu putem vedea Soarele Neprihănirii din cauza egoismului nostru. Domnul Hristos este răstignit din nou de mulți care, printr-o viață de destrăbălare, îi îngăduie lui Satana să-i ia în stăpânire. Biserica are nevoie de femei și bărbați consacrați care să ducă lumii solia mântuirii, care să-i îndrepte pe păcătoși spre Mielul lui Dumnezeu – lucrători care, prin faptele lor curate și cuvintele lor adevărate și sincere, îi pot ridica din groapa pieirii pe cei din jurul lor.

Domnul privește la poporul Său încercat și ispitit cu milă și compasiune, cu dor și dragoste… Este în planul lui Dumnezeu ca toți să fie puși la probă și încercați, pentru ca El să poată vedea dacă sunt credincioși sau necredincioși față de legile care guvernează Împărăția cerurilor. În cele din urmă, Dumnezeu va îngădui ca Satana să fie dat pe față ca mincinos, acuzator și ucigaș. În acest fel, biruința poporului Său va fi mai clară, mai deplină, mai completă. – Review and Herald, 4 decembrie 1900

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.