Biserica să facă să înainteze lucrarea lui Dumnezeu

Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. (2 Timotei 4:5)

Cei care sunt ucenici ai lui Hristos vor prelua lucrarea de acolo de unde a lăsat-o El și o vor duce înainte în numele Său. Ei vor imita cuvintele, spiritul și practicile Lui, nu ale altcuiva. Ochii lor sunt ațintiți spre Căpetenia mântuirii lor. Voia Lui este lege pentru ei. Şi, pe măsură ce înaintează, ei dobândesc o perspectivă mai clară cu privire la chipul, caracterul și slava Lui. Ei nu se bizuie pe sine, ci se prind cu putere de Cuvântul Său, care este duh și viață. „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” Cunoștința cu privire la voia Sa, ei o pun în practică. Ascultă și fac lucrurile pe care le învață Domnul Isus.

În biserică este de lucru pentru toți cei ce-L iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Sale. Mărturisirile de credință pe care le fac oamenii nu constituie o dovadă sigură că sunt creștini. Cuvintele pe care le rostesc nu dau asigurarea că sunt convertiți. Ascultați ce spune Hristos: „De ce-Mi spuneți: «Doamne, Doamne», și nu faceți lucrurile pe care vi le spun Eu?” Dacă viața de zi cu zi nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu lucrările lui Hristos, nimeni nu poate pretinde că este un copil al lui Dumnezeu, un moștenitor al cerului. Există o religie legalistă, pe care o aveau fariseii, însă o asemenea religie nu transmite lumii un exemplu asemănător celui al lui Hristos; ea nu reprezintă caracterul lui Hristos. Cei în a căror inimă locuiește Hristos vor face și ei lucrările lui Hristos. Unii ca aceștia au parte de făgăduințele din Cuvântul Său. Devenind una cu Hristos, ei fac voia lui Dumnezeu și dau pe față bogățiile harului Său. „Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde; vei striga, și El va zice: «Iată-Mă!»” Ce făgăduință prețioasă! „Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul celui lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.”

În contrast cu văicărelile și murmurarea celor nelegiuiți, slujitorii lui Dumnezeu vor cânta: „Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.” Nimic din ceea ce seamănă a mândrie sau trufie nu trebuie nutrit, căci Îl va alunga pe Isus din inimă, iar golul va fi umplut cu atributele lui Satana. – Review and Herald, 1 mai 1913

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.