[M] Domnul Isus, împlinirea profeției

Căci, dacă ați crede pe Moise, M-ați crede și pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. (Ioan 5:46)

Pentru versiunea video, click aici.

Domnul Isus vorbea cu putere și dovedea o profunzime a cunoașterii care o întrecea cu mult pe cea a celor mai învățați cărturari și rabini. Era evident că El deținea o cunoaștere deplină a Scripturilor Vechiului Testament și prezenta adevărul fără a-l amesteca cu cuvintele și învățăturile oamenilor. Vechile adevăruri ajungeau la urechile lor ca o nouă revelație.

Domnul Isus Își prezenta lecțiile înaintea oamenilor, dar El nu obișnuia să revendice pretenții cu privire la înalta Sa autoritate. El a venit să salveze lumea pierdută, iar cuvintele și faptele Sale, întreaga Lui viață trăită ca om trebuiau să vorbească despre divinitatea Lui. El a lăsat ca demnitatea Lui, viața Lui, cursul acțiunilor Sale să dea mărturie oamenilor că El împlinea lucrările lui Dumnezeu. El lăsa pe seama lor să tragă concluziile referitoare la susținerile Sale în timp ce le prezenta profețiile cu privire la Sine. El îi îndruma să cerceteze Scripturile, pentru că era esențial ca ei să interpreteze corect misiunea și lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Domnul Isus a atras atenția asupra faptului că El împlinea profețiile care fuseseră date până atunci de oameni sfinți, mișcați de Duhul Sfânt. El a arătat deschis că aceștia au scris despre El și făcea ca razele clare ale luminii profeției să lumineze cuvintele și lucrările Lui. În lucrarea Lui, El S-a ridicat ca unul care se distingea total de orice alt învățător. El Însuși fusese Cel care-i inspirase pe profeți să scrie despre El. Lucrarea vieții Sale fusese plănuită în sfaturile cele veșnice ale cerurilor înainte de întemeierea lumii. Viața Lui era lumina lumii, iar El Și-a prezentat-o înaintea oamenilor pentru ca ei, prin credință, să o poată apuca și să devină una cu El.

Deși prezenta adevărul infinit, El a lăsat nespuse multe lucruri dintre cele pe care le-ar fi putut spune deoarece nici chiar ucenicii Lui nu le-ar fi putut înțelege. El a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Sarcina principală a învățăturii Sale era ascultarea de poruncile lui Dumnezeu care avea să lucreze transformarea caracterului și să imprime excelența morală, modelând sufletul după asemănarea divină. Domnul Hristos a fost trimis pe pământ pentru a-L reprezenta în caracter pe Dumnezeu. Domnul Isus era dătătorul vieții, Învățătorul trimis de Dumnezeu pentru a oferi mântuirea unei lumi pierdute și pentru a ne salva în ciuda tuturor ispitelor lui Satana și a minciunilor sale amăgitoare. El Însuși era Evanghelia. În învățăturile Sale, El a prezentat cu claritate marele plan întocmit pentru răscumpărarea neamului omenesc. – Review and Herald, 7 iulie 1896

Material preluat de pe devotionale.ro.